Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD od 1 sierpnia 2016 r.

„Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD” od 1 sierpnia 2016 r.

Od 1 sierpnia 2016 r. ulega rozszerzeniu obszar obowiązywania pierwszej strefy biletowej ZTM, w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o odcinek Warszawa Rembertów – Warszawa Mokry Ług.

W związku z powyższym stacją graniczną 1 strefy biletowej ZTM dla ww. odcinka będzie stacja Warszawa Mokry Ług.

Podróżni posiadający ważne bilety ZTM:

 • dobowe,
 • weekendowe,
 • weekendowe grupowe,
 • 30-dniowe
 • 90-dniowe,
 • seniora,
 • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM z wyjątkiem pociągów "Słoneczny" i "Dragon" oraz innych o charakterze komercyjnym:

1) na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Mokry Ług, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM

na podstawie biletów ważnych w 1. strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;

2) na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM:

 • Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków,
 • Warszawa Gołąbki – Płochocin,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski,
 • Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna,
 • Warszawa Zacisze-Wilno – Zagościniec,
 • Warszawa Mokry Ług – Zagościniec,
 • Warszawa Falenica – Śródborów,
 • Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne,

na podstawie biletów ważnych w 1. i 2. lub 2. strefie biletowej.

Bilety ZTM jednorazowe przesiadkowe i inne niż wyżej wymienione nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Jednocześnie informujemy, że oferta „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” obowiązywać będzie również przy przejazdach autobusową komunikacją zastępczą uruchamianą przez Koleje Mazowieckie na odcinku Wołomin – Zagościniec.”

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym (RE) KM na podstawie WKM

Przejazd pociągiem przyspieszonym KM na podstawie biletów ważnych w 1 strefie biletowej – możliwy jest do/od przystanku granicznego 1 strefy tj.: do/od stacji: Warszawa Ursus Niedźwiadek,  Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka,  Warszawa Zacisze-Wilno, Warszawa Wola Grzybowska,  Warszawa Falenica,  Warszawa Jeziorki,  Warszawa Lotnisko Chopina – nawet jeśli pociąg według rozkładu jazdy na nim się nie zatrzymuje.

Przejazd pociągiem przyspieszonym KM w 2 strefie ZTM:

Jeżeli pociąg przyspieszony KM:

1. zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od stacji na linii:

 • nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
 • nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
 • nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
 • nr 9 Warszawa – Działdowo, bilety ZTM należy honorować do/od stacji: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od stacji zatrzymania pociągu);

2. nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:

 • nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek np. dla pociągu „Wiedenka” i „Bolimek”,
 • nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
 • nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego
  w kierunku Płocka.

Powyższe zasady dotyczą również przejazdów osób, którym przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w ZTM.

Wzajemne honorowanie wszystkich biletów KM i ZTM odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy w pociągach:

 1. Kolei Mazowieckich linii RL - honorowane są wszystkie bilety ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie;
 2. SKM – tylko linii S2 i S3 – ważne są wszystkie bilety KM oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów, w tym bilety sieciowe: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne i roczne oraz Bilet Turysty

UWAGA! Podróżni posiadający bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej, podczas kontroli biletów przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM), zobowiązani są do okazania wraz z Kartą  „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Można również przewozić rzeczy (w tym rower) i zwierzęta zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Aktywacja biletu

Przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich odbywa się na podstawie ważnego biletu okresowego ZTM, o którym mowa wyżej, tj. wcześniej aktywowanego/skasowanego. Podróżny z nieaktywnym biletem ZTM zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu z żądaniem aktywacji tego biletu. W przeciwnym wypadku podróżnego uznaje się za jadącego bez ważnego biletu.

Windykacja należności

Windykacja należności z tytułu przejazdu (przewozu) w pociągu KM bez ważnego biletu okresowego ZTM lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu odbywa się na zasadach obowiązujących w Kolejach Mazowieckich.

Kategoria: