Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Tłuszczu

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.  w dniu 29 września 2017 roku podpisała umowę partnerską z Gminą Tłuszcz na rzecz realizacji Projektu „Budowa parkingu „Parkuj i jedź” w Tłuszczu”. Spółka pełni rolę partnera odpowiedzialnego za informację i promocję projektu.

Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowane w ramach działania: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Całkowita wartość projektu 6,465 mln zł

Kwota dofinansowania: 5,157 mln zł

Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • budowę  2 parkingów P+R przy stacji PKP o łącznej liczbie 171 miejsc parkingowych w tym: 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych,
  • budowę: 320 mb ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowerów wraz z 12 wiatami, stojakami oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia, zatoki dla autobusów/busów z wiatami,
  • wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2021 roku.

Pliki: 

Kategoria: