Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni: Głównego Specjalistę ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie

Opis stanowiska:

Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia,
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i przygotowanie umowy,
 • przygotowanie pełnomocnictwa,
 • organizowanie spotkań roboczych,
 • monitorowanie przebiegu prac projektowych, opiniowanie przedłożonych rozwiązań, koordynacja pomiędzy branżami,
 • kontrola i rozliczanie nadzoru inwestorskiego,
 • odbiór etapów wykonania dokumentacji projektowej, koncepcyjnej, PFU, SIWZ zgodnie z umową i realizacja częściowych płatności (opisywanie faktur, przekazywanie do wydziału finansowego i wpisywanie do rejestru faktur),
 • przygotowywanie protokołów konieczności i aneksów w przypadku zmian w umowach,
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe,
 • przygotowywanie umowy na roboty dodatkowe i jej rozliczenie,
 • przygotowanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane;
 • odbiór dokumentacji projektowej, koncepcyjnej, PFU, SIWZ zgodnie z zawartą umową lub naliczenie kar za nieterminową realizację umowy,
 • zawiadamianie jednostek projektowania o wadach dokumentacji projektowej, koncepcyjnej, PFU, SIWZ oraz egzekwowanie ich usunięcia,
 • sporządzanie oceny wykonawcy i przygotowanie referencji,
 • sprawdzenie aktualności dokumentacji projektowej, koncepcyjnej, PFU, SIWZ - warunków, umów i pozwoleń (w razie konieczności ich prolongata),
 • sprawdzenie własności działek objętych dokumentacją projektową i czy nie są zawarte umowy na dzierżawy nieruchomości,
 • sprawdzenie stanu istniejącego nieruchomości w odniesieniu do założeń w dokumentacji projektowej, koncepcyjnej, PFU, SIWZ,
 • oszacowanie kosztów robót budowlanych,
 • uczestniczenie w radach budowy,
 • monitorowanie przebiegu robót koncepcyjnych, projektowych i budowlanych, udział w pracach komisji przetargowej
 • udział w przygotowaniu niezbędnych koncepcji, dokumentacji, projektów również we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki KM,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu,
 • udział w zadaniach dotyczących eliminacji ryzyka niepowodzenia ww. przedsięwzięcia, 
 • przygotowanie projektów wniosków oraz projektów informacji na posiedzenia Zarządu Spółki KM oraz przygotowanie okresowych informacji i sprawozdań z realizacji Projektu.
 • przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia przetargowego oraz przeprowadzenie całej procedury przetargowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane techniczne budowlane,
 • wymagana znajomość procesu inwestycyjnego na każdym etapie przygotowania,
 • wskazany 2-3 letni staż pracy, na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracy,
 • dokładność i sumienność
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegła znajomość programów MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy :

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1230 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pisemne oferty zawierające CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa
lub email: praca@mazowieckie.com.pl

 • W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: Główny Specjalista ds. Inwestycji Rozbudowy Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Sochaczewie  prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kategoria: