Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

I. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w pociągach innych przewoźników

Dla wygody naszych podróżnych niektóre bilety KM są honorowane w pociągach innych przewoźników. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

1. Honorowanie biletów KM w pojazdach komunikacji miejskiej:

W pociągach SKM linii S2 na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Lotnisko Chopina oraz S3 na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są wszystkie bilety z taryfy Kolei Mazowieckich, w tym również Bilet Lotniskowy.

Dodatkowo w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, bilety z taryfy Kolei Mazowieckich są uznawane w pojazdach komunikacji miejskiej ZTM, na odcinkach wskazanych na podstawie odrębnych komunikatów.

W pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

a) jednorazowe,
b) strefowe czasowe,
c) abonamentowe,
d) okresowe:

 • odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
 • strefowe: miesięczne, kwartalne,
 • sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty

oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny). 

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

UWAGA! Podróżni posiadający bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej, podczas kontroli biletów przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM), zobowiązani są do okazania wraz z Kartą „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

2. Warszawska Kolej Dojazdowa

Honorowane są bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne w następujących relacjach:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Wzajemne honorowanie biletów, wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy spółkami Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie, dotyczy wyłącznie biletów okresowych na przejazdy osób w ww. relacjach. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu spółki, której środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W związku z powyższym, podróżni z ważnymi ww. biletami na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

3. W pociągach REGIO Przewozów Regionalnych (POLREGIO) honorowane są bilety Kolei Mazowieckich, w tym zakodowane na Karcie Mazowieckiej):

1) na odcinkach Siedlce – Czeremcha oraz Siedlce – Łuków:
    a) sieciowe KM,
    b) jednorazowe i odcinkowe, których ceny są niższe od cen zawartych w Taryfie przewozowej (TPR) wydane wg oferty: KM-35, Firma z KM, ulga na Kartę Dużej Rodziny oraz ulga pozataryfowa 75%;
2) na odcinku Łowicz Główny – Kutno:
    a)  wydane wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi
         w bezpośredniej relacji Warszawa – Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
    b)  sieciowe KM,
    c)  wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%.

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto Koleje Mazowieckie i Przewozy Regionalne (POLREGIO) wzajemnie honorują bilety, w następujących przypadkach:

1) zakłóceń lub przerwy w ruchu pociągów powyżej 60 minut;
2) nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:
    a) szlaku lub
    b) stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:
         - przekroczy 60 minut, albo
         - nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
    a) opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut, albo
    b) w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający kontynuację podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie;
4) jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 min.) i zamierza wracać do stacji wyjazdu;
5) częściowego lub całkowitego zamknięcia podmiejskiej lub dalekobieżnej linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.;

4. PKP Intercity

W przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
 2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
 3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

„PKP Intercity” S.A. (dalej „PKP IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (dalej „KM”), w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem KM ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez PKP IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do stacji docelowej;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie KM pociągiem uruchamianym przez PKP IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez PKP IC nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem PKP IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu PKP IC zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

1. przewozu pasażerów z biletami KM w:

a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP);

2. przypadków:

a) odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny;
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna - honorowane są bilety KM w przypadku:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1) odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2) opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony”.

II. W pociągach Kolei Mazowieckich honorowane są bilety:

1. ZTM (w obrębie obowiązywania oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”):

 1. dobowe;
 2. 3-dniowe;
 3. weekendowe;
 4. weekendowe grupowe;
 5. 30-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 6. 90-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 7. seniora;
 8. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń prezydenta m.st. Warszawy. Bilety ZTM nie są honorowane w pociągu „Słoneczny" oraz
w innych o charakterze komercyjnym.

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

Na podstawie WKM ważnej w 1 i 2 strefie ZTM

Jeżeli pociąg przyspieszony KM:

 1. zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od stacji na linii:
 • nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
 • nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
 • nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
 • nr 9 Warszawa – Działdowo: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od stacji zatrzymania pociągu);
 1. nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:
 • nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek, np. dla pociągu „Wiedenka” i „Bolimek”,
 • nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
 •  nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Płocka.

Honorowanie biletów w pociągach lotniskowych

1. Na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina:

1) w pociągach lotniskowych uruchamianych przez KM honorowane są bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowzany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu;

2) w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

 1. jednorazowe,
 2. strefowe czasowe,
 3. abonamentowe,
 4. okresowe:
 • odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
 • strefowe: miesięczne, kwartalne,
 • sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty

oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

2. Bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny).

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Dodatkowo w czasie remontów lub nieprzewidzianych zdarzeń, bilety z taryfy ZTM są honorowane w  pociągach KM, na odcinkach wskazanych na podstawie odrębnych komunikatów.

2. PKP Intercity S.A.

W pociągach uruchamianych przez KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, honorowane są, zgodnie z terminem ważności bilety zakupione najpóźniej w dniu 31 marca 2018 r.:

 1. jednorazowe „PKP Intercity” – wyłącznie na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, o ile dotyczy to końcowego odcinka przejazdu określonego na tych biletach;
 2. sieciowe – wydawane w formie plastikowych Kart INTERCITY (wg taryfy normalnej i z ulgą 50%), sprzedane przez IC;
 3. bilety na przejazdy w komunikacji międzynarodowej wg taryfy:
  1. SCIC-NRT - Międzynarodowe Szczególne Warunki Przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca,
  2. SCIC - TWZ  - Międzynarodowe  Szczególne Warunki  Przewozu Taryfy Wschód - Zachód, bilety typu Pass (Inter Rail, Eurail, European East Pass).

Ponadto w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
 2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
 3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

„Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. (dalej „KM”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów Spółki „PKP Intercity” S.A. (dalej „IC”), w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów IC jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem IC ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM do stacji docelowej wskazanej na bilecie IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do stacji docelowej;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie IC pociągiem uruchamianym przez KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez KM nie dojeżdża do tej stacji.  

Podróżni z biletami IC, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem PKP KM powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu KM zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.
 
Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje przewozu pasażerów z biletami IC w przypadkach:

 1. odwołania pociągu IC trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

3. Spółki Przewozy Regionalne” (POLREGIO)

Bilety honorowane są przy przejazdach częściowo pociągami osobowymi REGIO uruchamianymi przez „Przewozy Regionalne” i częściowo pociągami osobowymi Kolei Mazowieckich (tj. w relacjach poza województwo mazowieckie, przy przejazdach tylko częściowo po sieci obsługiwanej przez KM - podróż z przesiadkami) wydanych z zastosowaniem postanowień Taryfy TPR, z wyjątkiem:

1) opłat wg taryfy Razem stosowanych przy:

a) ofercie Ty i raz dwa trzy,
b) przejazdach na podstawie REGIOkarty;
c) przejazdach grup zorganizowanych;

2) przejazdów na podstawie:

     a) REGIOkarnetu,
     b) biletów turystycznych;

3) biletów na podstawie zleceń na przejazdy kredytowane

oraz Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%.

Na odcinkach Siedlce - ŁukówSiedlce – Czeremcha i  Łowicz – Kutno obsługiwanych przez obu przewoźników, tj. KM i PR w pociągach KM honorowane są bilety PR:

 1. jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;
 2. odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi;
 3. odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej;
 4. turystyczne;
 5. turystyczne + Czechy;
 6. sieciowe;
 7. REGIOkarnety;
 8. wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%.

 Ponadto Koleje Mazowieckie i Przewozy Regionalne (POLREGIO) wzajemnie honorują bilety, w następujących przypadkach:

1) zakłóceń lub przerwy w ruchu pociągów powyżej 60 minut;
2) nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:
    a) szlaku lub
    b) stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:
         - przekroczy 60 minut, albo
         - nie  przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
    a) opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut, albo
    b) w  ciągu  godziny  od  przybycia  pociągu  z  opóźnieniem  nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający kontynuację podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie;
4) jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 min.) i zamierza wracać do stacji wyjazdu;
5) częściowego lub całkowitego zamknięcia podmiejskiej lub dalekobieżnej linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.

4. Warszawska Kolej Dojazdowa

Honorowane są bilety okresowe odcinkowe (imienne i bezimienne) według taryfy normalnej i ulgowej wydane w relacjach do/z:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:

Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:

Pruszków/Pruszków WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:

Milanówek/Milanówek Grudów,
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Pruszków/Pruszków WKD.

Pod pojęciem „Grodzisk Maz. WKD” należy rozumieć wszystkie stacje WKD w obrębie miasta Grodzisk Maz. tj: Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1) odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2) opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

Kategoria: