Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

Dla naszych podróżnych przygotowaliśmy zbiór informacji przydatnych w trakcie podróży, dotyczących honorowania biletów pomiędzy KM a innymi przewoźnikami.

1. ZTM

W ramach obowiązywania oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” w pociągach KM honorowane są bilety ZTM:

1) dobowe;
2) 3-dniowe;
3) weekendowe;
4) weekendowe grupowe;
5) 30-dniowe;
6) 90-dniowe;
7) seniora;
8) dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci
oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy i Zarządzeń prezydenta m.st. Warszawy (Wykaz przysługujących uprawnień ZTM). Bilety ZTM nie są honorowane w pociągu „Słoneczny” oraz w innych o charakterze komercyjnym.

Uwaga: z wyjątkiem połączeń lotniskowych na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina w pociągach KM nie są ważne bilety czasowe (20-minutowe) i jednorazowe przesiadkowe (75-minutowe na 1. strefę i 90-minutowe na 1. i 2. strefę).

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym KM w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

Na podstawie biletów ważnych w 1 i 2 strefie ZTM, jeżeli pociąg przyspieszony KM:

1) zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od ostatniej/pierwszej stacji zatrzymania pociągu, np. na linii:
    a) nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
    b) nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
    c) nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
    d) nr 9 Warszawa – Działdowo: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od  stacji         zatrzymania pociągu);
2) nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:
    a) nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek, np. dla pociągu „Wiedenka” i „Bolimek”,
    b) nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
    c) nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Płocka.

Powyższe zasady dotyczą również uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikających z taryfy przewozowej ZTM

Na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina:

1) w pociągach lotniskowych linii RL uruchamianych przez KM honorowane są bilety jednorazowe przesiadkowe i czasowe ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowzany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu;

2) w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do Lotniska Chopina honorowane są wszystkie rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub  ulgowej):
    a) jednorazowe,
    b) strefowe czasowe,
    c) abonamentowe,
    d) okresowe:
       - odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,
       - strefowe: miesięczne, kwartalne,
       - sieciowe KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne oraz bilet Turysty
    oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie niższa niż 4,40 zł.

Bilet jednorazowy KM wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie
w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....” (wpisuje podróżny).

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Ponadto w związku z planowanymi remontami i nieprzewidzianymi zdarzeniami oraz prowadzonymi na ten czas zmianami w kursowaniu pociągów KM lub pojazdów komunikacji miejskiej ZTM mogą być wprowadzane czasowe honorowania w zakresie odcinków położonych w obszarze obwiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

2. Przewozy Regionalne (POLREGIO)

Przy przejazdach częściowo pociągami osobowymi REGIO uruchamianymi przez POLREGIO i częściowo pociągami osobowymi Kolei Mazowieckich (tj. w relacjach poza województwo mazowieckie, przy przejazdach tylko częściowo po sieci obsługiwanej przez KM -podróż z przesiadkami) honorowane są bilety wydane z zastosowaniem postanowień Taryfy TPR,
z wyjątkiem:

1) opłat wg taryfy RAZEM stosowanych przy:

    a) ofercie Ty i raz dwa trzy,

    b) przejazdach na podstawie REGIOkarty,

    c) przejazdach grup zorganizowanych;

2) przejazdów na podstawie:

    a) REGIOkarnetu i mini REGIOkarnetu,

    b) biletów turystycznych i mini biletów turystycznych;

3) biletów na podstawie zleceń na przejazdy kredytowane, oraz Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).

Na odcinkach obsługiwanych przez obu przewoźników KM i PR, tj.: Siedlce - Łuków,  Siedlce – Czeremcha:

1) w pociągach KM honorowane są bilety wydane na przejazdy pociągami POLREGIO (wydane wg Taryfy TPR):
    a) jednorazowe wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50%,
    b) odcinkowe miesięczne wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50%,
   c) odcinkowe tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej, z ulgą handlową 50%,

   d) bilety turystyczne,
   e) REGIOkarnety
   f) sieciowe,
   g) na przewóz bagażu ręcznego, roweru i zwierząt pod nadzorem podróżnego, oraz wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT);

2) w pociągach POLREGIO kategorii REGIO honorowane są bilety KM (wydane z kas biletowych, terminali mobilnych w pociągu, z biletomatów), w tym zakodowane na Karcie Mazowieckiej:
   1) sieciowe KM;
   2) jednorazowe i odcinkowe wydane:
      a) wg oferty: KM-35, Firma z KM,
      b) z ulgą: na Kartę Dużej Rodziny, 75%.

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto Koleje Mazowieckie i POLREGIO wzajemnie honorują bilety w następujących przypadkach:

1)  przerwy w ruchu;

2)  nieplanowego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:

     a)    szlaku lub

     b)    stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:

              -    przekroczy 60 minut, albo

              -    nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;

3)  utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:

    a)    opóźnienie pociągu przekracza 60 minut, albo

    b)    opóźnienie pociągu nie przekracza 60 minut, ale w ciągu godziny od przybycia pociągu z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający możliwość przesiadki w celu kontynuacji podróży do stacji docelowej;

4)  jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży z powodu odwołania pociągu lub otrzymania informacji o opóźnieniu jego przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 minut i wraca do stacji wyjazdu.”

3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) - obowiązuje do 30 kwietnia 2022 r.

Przy przejazdach częściowo pociągiem kategorii ŁKA uruchamianym przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną i częściowo pociągiem osobowym uruchamianym przez KM lub odwrotnie oraz na odcinkach wspólnych Kutno – Łowicz Gł. i Drzewica – Radom Główny, należność za przejazd ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi, na której odbywa się przejazd, z uwzględnieniem stacji stycznej: Kutno, Łowicz Gł., Skierniewice, Drzewica, Radom Główny zgodnie
 z postanowieniami Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), wg oferty specjalnej „Taniej za Tomaszów” i Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) oraz Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT). Opłata dodatkowa za wydanie biletu w pociągu pobierana jest według zasad i wysokości obowiązujących u danego przewoźnika.

Honorowanie biletów:

 Na wspólnie obsługiwanych przez KM i ŁKA odcinkach: Łowicz Główny – Kutno i Drzewica – Radom Główny honorowane są:

1) w pociągach osobowych KM:
bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane z kas biletowych i w terminali mobilnych na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:
 a) jednorazowe:
- wg taryfy podstawowej: normalne lub z ulgami ustawowymi i ulgą handlową 50%,
- wg oferty specjalnej „Taniej za Tomaszów” na odcinku Drzewica – Radom Główny,
 b) okresowe odcinkowe imienne:
- tygodniowe i kwartalne: wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową 50%,
- miesięczne: wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50%;
c) bezpłatne kupony (jednorazowe lub miesięczne) na przewóz rowerów,
d) na przewóz: psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
e) dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej – wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasad odprawy UUT);

2) w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA bilety wydane na przejazdy pociągami KM (z kas biletowych stacjonarnych i mobilnych, wydanych w systemie IKM, z biletomatów stacjonarnych, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):
a) sieciowe KM,
b) wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
c) wg oferty specjalnej obowiązującej na odcinku Radom Główny – Drzewica,
d) dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej – wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto KM i ŁKA wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

1)odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
2)opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.”.

 

3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) - obowiązuje od 1 maja 2022 r.

Koleje Mazowieckie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

1) nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu       jazdy);

2) przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
3) utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

1) odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;

2) powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

4. PKP Intercity

W przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

na wniosek dyspozytora drugiego przewoźnika "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. (dalej „KM”)” S.A. lub „PKP Intercity” S.A. (dalej „IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów IC/KM, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów IC/KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem IC/KM ma prawo:

  1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM/ IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie IC/KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC/KM nie dojeżdża do stacji docelowej.
  2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie IC/KM pociągiem uruchamianym przez KM/ IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC /KM nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami IC/KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem KM/IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

1. przewozu pasażerów z biletami KM w:
a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP).

2. przypadków:
a) odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny,
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

5. Warszawska Kolej Dojazdowa

W pociągach Kolei Mazowieckich i WKD wzajemnie honorowane są bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne wydane w następujących relacjach:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Pod pojęciem „Grodzisk Maz. WKD” należy rozumieć wszystkie stacje WKD w obrębie miasta Grodzisk Maz. tj: Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna.

Wzajemne honorowanie biletów, wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy spółkami Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie, dotyczy wyłącznie biletów okresowych na przejazdy osób w ww. relacjach. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu spółki, której środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W związku z powyższym, podróżni z ważnymi ww. biletami na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz rzeczy, psa i roweru, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Kategoria: