Informacja dotycząca możliwości zwrotu różnicy należności opłaty manipulacyjnej pobieranej w sprawach reklamacyjnych w okresie 1 luty 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w okresie 1 luty 2020 r. - 30 czerwca 2021 r. wystąpiły różnice w opłacie manipulacyjnej uwzględniającej ponoszone przez Koleje Mazowieckie koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej pobieranej w sprawach reklamacyjnych z tytułu:

  1. braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu i udokumentowania tego uprawnienia po odbytym przejeździe;
  2. naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt.

W związku z powyższym osoby, które w ww. okresie uiściły opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 zł mają prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconej różnicy odpowiednio:

  1. w kwocie 3,20 zł,  w przypadku o którym mowa w pkt. 1,
  2. w kwocie 11,60 ,  w przypadku o którym mowa w pkt. 2.

W tym celu podróżni mogą wystąpić do Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” z wnioskiem o zwrot nadpłaconej różnicy w tej opłacie, który powinien zawierać:

  • datę sporządzenia wniosku,
  • imię i nazwisko podróżnego,
  • adres zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • oryginał lub kopię dokumentu na podstawie, którego opłacona została opłata manipulacyjna,
  • numer konta bankowego, na które Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” powinna przekazać należność,
  • podpis osoby wnioskującej.

Informacja na temat składania wniosków dostępna jest na stronie: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zwroty-biletow#site

Kategoria: