Kolej na przyjazną kolej

 

Od 1 kwietnia br. w Spółce realizowany jest szkoleniowy projekt unijny „Kolej na przyjazną kolej”, za którego realizację odpowiada Biuro Spraw Pracowniczych. Za nami etap przygotowań i wdrażania, w ostatnim czasie zakończył się także przetarg na wybór Wykonawców szkoleń, w pierwszej połowie września rozpoczęły się szkolenia.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu standardów obsługi klientów, poprzez realizację szkoleń ukierunkowanych na budowanie pozytywnych relacji z podróżnymi, a tym samym podnoszenie konkurencyjności Spółki poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług.

Uczestnikami szkoleń są osoby pracujące na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z podróżnymi oraz odpowiadające za ich bezpieczeństwo, czyli: kierownicy pociągów, konduktorzy, kasjerzy biletowi, informatorzy oraz maszyniści i pomocnicy maszynistów.

Projekt zakłada cztery, niezależne od siebie, bloki szkoleniowe, w których łącznie będzie uczestniczyć blisko 1200 pracowników.

SZKOLENIA DEDYKOWANE KIEROWNIKOM POCIĄGÓW, KONDUKTOROM, KASJEROM I INFORMATOROM

Trzy spośród czterech szkoleń w projekcie skierowane są do osób pracujących na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z podróżnymi, a zatem do: kierowników pociągów, konduktorów, kasjerów i informatorów.

 

 

Dla tej grupy pracowników zaplanowane zostały następujące szkolenia:

1. Profesjonalna obsługa podróżnego

2. Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego

3. Podstawy języka migowego

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali szkoleniowej przy ulicy Brzeskiej 12.

1. „Profesjonalna obsługa podróżnego”

Zajęcia rozpoczęły się 18 września, wykonawcą dwudniowego szkolenia jest firma Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o. Szkolenie jest realizowane w dniach wtorki-środy w godzinach 8.00 – 16.00.

Tematyka zajęć jest ukierunkowana na zagadnienia mające na celu doskonalenie poziomu obsługi podróżnych, poruszane są m.in. kwestie takie jak: jakość obsługi podróżnego, komunikacja z klientem, kształtowanie wizerunku pracownika Kolei Mazowieckich, analiza potrzeb podróżnych, asertywność w kontaktach z trudnymi podróżnymi, typologia klientów.

2. „Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego”

Szkolenie, które prowadzi firma Edukacja Plus s.c. rozpoczęło się 10 września. Głównym celem szkolenia jest poznanie i umiejętne stosowanie podstawowych zwrotów i wyrażeń dotyczących przekazywania informacji podróżnym.

Zajęcia realizowane będą dla czterech kolejnych grup. Dni, w których będą się odbywały spotkania to poniedziałki i czwartki w godzinach:

  • 7.00-9.00 – I grupa
  • 9.30-11.30 – II grupa
  • 12.00-14.00 – III grupa
  • 14.30- 16.30 – IV grupa.

Szkolenie dla jednej grupy będzie trwało 48 godzin zegarowych, w sumie odbędą się 24 dwugodzinne spotkania.

3. „Podstawy języka migowego”

Szkolenie dla pierwszej grupy rozpoczęło się 14 września, a prowadzi je firma Publiczni.pl. Sp. z o.o. Spotkania są realizowane raz w tygodniu w piątki w godzinach 8.00 – 12.00. Podczas kursu uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym oraz zwroty migowe potrzebne do sprawnej komunikacji między pracownikiem a podróżnym, a także słownictwo z zakresu najbliższego otoczenia i czynności życia zawodowego. Szkolenie dla jednej grupy będzie trwało łącznie 64 godziny zegarowe, czyli obejmuje 16 spotkań.

SZKOLENIE DEDYKOWANE MASZYNISTOM I POMOCNIKOM MASZYNISTÓW

„Kontrola emocji i walka ze stresem”

Kolejne, czwarte szkolenie, skierowane jest do maszynistów i pomocników maszynistów. To szkolenie jest realizowane w sali szkoleniowej przy ul. Chłopickiego 53 w czwartki w godzinach 8.00 – 16.00. Pierwsza grupa miała spotkanie 20 września.

Główne cele szkolenia to: nabycie umiejętności skutecznego i długotrwałego zarządzania swoim stresem, poznanie technik i metod radzenia sobie ze stresem, poznanie roli pozytywnego myślenia w radzeniu sobie ze stresem, zwiększenie kontroli nad emocjami i zrozumienie mechanizmów powstawania stresu, zdobycie wiedzy, jak pokonać presję w życiu zawodowym, a także rozwijanie asertywności poprzez pozytywne myślenie i mobilizacja własnego potencjału.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

Za cały proces rekrutacji uczestników szkoleń odpowiedzialne jest Biuro Spraw Pracowniczych, które ściśle współpracuje w tym zakresie z Sekcją Obsługi Podróżnych, Sekcją Drużyn Konduktorskich oraz Sekcjami Eksploatacji i Napraw Taboru. Biuro Projektu, bezpośrednio zajmujące się realizacją projektu, mieści się przy ul. Brzeskiej 12 na I piętrze, w pokoju 9 w budynku Sekcji Obsługi Podróżnych.

Na okoliczność rekrutacji uczestników projektu opracowany został „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa obowiązujący w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. na potrzeby realizacji Projektu „Kolej na przyjazną kolej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, który określa podstawowe założenia, zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, na Sekcjach i stronie internetowej w formacie pdf.

Udział w takim przedsięwzięciu to liczne korzyści, zarówno dla Spółki, jak i dla uczestników projektu.

Spółka jako pracodawca podkreśla wagę inwestowania w kapitał ludzki, a realizacja projektu zwiększa konkurencyjność firmy poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług.

Uczestnicy szkoleń poza wiedzą merytoryczną zyskują:

 

  • świadomość swojej znaczącej roli w kreowaniu wizerunku firmy,
  • świadomość znaczącej roli ich stanowiska w funkcjonowaniu całej Spółki,
  • pewność siebie w kontaktach interpersonalnych z podróżnymi, z osobami niepełnosprawnymi, w kontaktach z obcokrajowcami
  • wzrost umiejętności walki ze stresem,
  • wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji.

 

 

Edyta Bobel, Beata Szczygieł

Załączniki:

 

Kategoria: