Najczęściej zadawane pytania podróżnych

Jestem osobą, która ukończyła 60 lat. Czy przysługuje mi jakaś zniżka?

Od 1 września 2013 r. Koleje Mazowieckie przygotowały dla swoich podróżnych, którzy ukończyli 60 rok życia, ofertę KM-35. Oferta uprawnia do skorzystania z ulgi 35% przy zakupie biletów jednorazowych, strefowych KM i okresowych. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest dokument stwierdzający wiek.

Z jakich biletów od 1 stycznia 2014 r. mogę skorzystać jeżeli mam ulgę 35% wykupioną przez firmę?

Ulga ma zastosowanie przy zakupie biletów:

1) jednorazowych;

2) strefowych czasowych KM;

3) okresowych:

a) odcinkowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych),

b) strefowych imiennych (miesięcznych, kwartalnych),

c) sieciowych imiennych KM:

- dobowych KM,

- 3-dniowych,

- miesięcznych,

- kwartalnych,

- rocznych

Czy bilet lotniskowy do Modlina mogę zakupić przez komórkę?

Do Modlina można zakupić bilet wg oferty specjalnej przez komórkę (posiadając aplikację SkyCash):
•  bilet lotniskowy (autobus i pociąg),
•  bilet lotniskowy (autobus).

Jakie bilety ZTM honorowane są w pociągach KM?

W pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągów „Słoneczny” i „Dragon” oraz innych o charakterze komercyjnym, na obszarze aglomeracji warszawskiej honorowane są bilety ZTM (w obrębie obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”):

1) dobowe;

2) weekendowe;

3) weekendowe grupowe;

4) 30-dniowe;

5) 90-dniowe;

6) seniora;

7) dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy.

Czy niepełnosprawny musi zgłosić się do konduktora po bilet?

Niepełnosprawni bez ważnego biletu na przejazd w pociągach Kolei Mazowieckich odprawiani są w czasie kontroli biletów. Od osób tych nie jest pobierana opłata dodatkowa za wydanie biletu w pociągu.

Czy w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej są honorowane bilety KM?

W pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej obsługujących połączenie kolejowe do lotniska Chopina na odcinku Warszawa Płudy - Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są następujące rodzaje biletów KM (wg taryfy normalnej lub ulgowej):

1) jednorazowe;

2) strefowe czasowe;

3) abonamentowe;

4) okresowe:

a) odcinkowe: tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne,

b) strefowe: miesięczne, kwartalne;

c) sieciowe: dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne KM, kwartalne KM, roczne KM

oraz uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach KM.

Ww. bilety honorowane są pod warunkiem, że cena biletu jednorazowego normalnego KM za przejazd pociągiem linii lotniskowej, na odcinku Lotnisko Chopina - centrum Warszawy, nie będzie tańsza niż 4,40 zł.

Jednocześnie informujemy, że bilet jednorazowy wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy upoważnia jego okaziciela do podróżowania wszystkimi środkami komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro oraz pociągi SKM) w obszarze pierwszej strefy biletowej ZTM w dniu ważności biletu przez 75 minut od godziny wpisanej odręcznie przez podróżnego w sposób trwały i czytelny w zapisie na bilecie w brzmieniu: „W strefie I ZTM Warszawa ważny 75 min. od godziny....”.

Podróżni, którzy na podstawie tego biletu zamierzają odbyć przejazd metrem, mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra

Czy w pociągach Kolei Mazowieckich są honorowane bilety jednorazowe ZTM?

W pociągach lotniskowych uruchamianych przez KM na odcinku Warszawa Płudy – Warszawa Lotnisko Chopina honorowane są bilety jednorazowe przesiadkowe
i czasowe ZTM
wraz z uprawnieniami do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Każdy podróżny nieposiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet niezalegalizowany/nieaktywowany zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

Czy posiadając legitymację ISIC mogę korzystać z ulgi studenckiej w pociągach Kolei Mazowieckich?

Studenci – obywatele polscy studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia posiadający legitymację ISIC mogą korzystać z ulgi studenckiej tj. 51% na podstawie biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych imiennych przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowych przejazdów jest ww. legitymacja, którą należy okazywać wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.

Czy osobie niewidomej z lekkim stopniem niepełnosprawności przysługuje ulga
w pociągach Kolei Mazowieckich?

Tak. Osoby niewidome, niebędące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezdolnymi do samodzielnej egzystencji), mają prawo do ulgi 37% przy przejazdach w 2 klasie wszystkich kategorii pociągów, na podstawie biletów jednorazowych, strefowych czasowych lub odcinkowych miesięcznych imiennych lub strefowych miesięcznych imiennych.

Dokumentem poświadczającym to uprawnienie jest m.in. legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku wystawione przez uprawniony organ. Przyczyna niepełnosprawności może być zapisana
w legitymacji w formie symbolu "04-O" lub oznaczona literą „O” , „o”, „h”.

Sam symbol oznacza tylko przyczynę a nie stopień niepełnosprawności. Osoby, które są niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, z przyczyn innych niż stan narządu wzroku nie są uprawnione do ulgowych przejazdów.

Jakie uprawnienia posiada przewodnik/opiekun osoby niewidomej lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji uprawniony jest do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi jest jeden z dokumentów osoby niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Opiekun lub przewodnik - to jedna osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - osoba, która ukończyła 13 lat.

Do jakiej ulgi uprawnione są dzieci w wieku powyżej 4 lat przy przejazdach pociągami KM?

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego uprawnione są do ulgi ustawowej 37% przy przejazdach pociągami osobowymi KM, na podstawie biletów jednorazowych lub strefowych czasowych KM.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do tej ulgi jest:

  1. dokument stwierdzający wiek dziecka;
  2. w przypadku odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego - zaświadczenie wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej.

Kategoria: