Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe obowiązujące od 1 lutego 2020 r.

Opłaty dodatkowe wynikają z Uchwały nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973).

Opłaty dodatkowe wynikają z określonych sytuacji, które opisujemy poniżej.

1. Stwierdzenie braku:

1) odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

W takiej sytuacji przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Wysokość opłat dodatkowych:

 1. 210,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
 2. 168,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
 3. 84,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.

Zniżki w opłatach dodatkowych:

W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu uruchamianym przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., wysokość opłaty dodatkowej określonej powyżej obniża się o ok. 30%, tj. do kwoty:

 1. 147,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
 2. 118,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
 3. 59,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.

W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o ok. 20%, tj. odpowiednio do kwoty:

 1. w pkt. 1 – 168,00 zł;
 2. w pkt. 2 – 135,00 zł;
 3. w pkt. 3 – 67,00 zł.

2. Spowodowanie zatrzymania pociągu lub zmiany jego trasy

W takiej sytuacji opłata wynosi 630,00 zł.

3. Opłata manipulacyjna

Opłata uwzględniająca poniesione przez „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli:

 1. ważnego dokumentu przewozu;
 2. ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe

wynosi 20,00 zł (w tym PTU – 3,74 zł).


Opłaty dodatkowe obowiązujące do 31 stycznia 2020 r.

Opłaty dodatkowe wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Opłaty dodatkowe wynikają z określonych sytuacji, które opisujemy poniżej.

1. Stwierdzenie braku:

1) odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

W takiej sytuacji przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Wysokość opłat dodatkowych:

1) 185,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;
2) 148,00zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
3) 74,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.

Zniżki w opłatach dodatkowych:

1) 60% – w razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu uruchamianym przez KM;
2) 40% – w razie uiszczenia opłaty najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

2. Spowodowanie zatrzymania pociągu lub zmiany jego trasy

W takiej sytuacji opłata wynosi – 555,00 zł.

3. Opłata manipulacyjna

Opłaty manipulacyjne obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Opłata manipulacyjna, uwzględniająca poniesione przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w razie:

1) udokumentowania przez podróżnego faktu posiadania ważnego dokumentu przewozu
– wynosi 20,00 zł (w tym PTU – 3,74 zł);
2) udokumentowania przez podróżnego faktu posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – wynosi 16,80 zł (w tym PTU –1,24 zł);
3) naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – wynosi 8,40 zł (w tym PTU –0,62 zł).”.

Kategoria: