Opłaty dodatkowe

Opłaty dodatkowe wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117).

Opłaty dodatkowe wynikają z określonych sytuacji, które opisujemy poniżej.

1. Stwierdzenie braku:

1) odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu.

W takiej sytuacji przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

Wysokość opłat dodatkowych:

1) 185,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

2) 148,00zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

3) 74,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków.

Zniżki w opłatach dodatkowych:

1) 60% – w razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu uruchamianym przez KM;

2) 40% – w razie uiszczenia opłaty najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

2. Spowodowanie zatrzymania pociągu lub zmiany jego trasy

W takiej sytuacji opłata wynosi – 555,00 zł.

3. Opłata manipulacyjna

Opłata uwzględnia poniesione przez „Koleje Mazowieckie – KM” spółkę z o.o. koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli:

1) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

2) ważnego dokumentu przewozu i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe

wynosi 17,00 zł.

Kategoria: