Przejazd pociągiem KM z biletem ważnym w pociągu PR lub IC

Jeżeli podczas kontroli w pociągu Kolei Mazowieckich podróżny okaże ważny bilet jednorazowy na przejazd pociągiem Spółki ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. lub „PKP Intercity” S.A., w relacji zgodnej z drogą przejazdu pociągu KM, w którym odbywa się przejazd, kierownik/konduktor pociągu:

1) dokonuje odprawy podróżnego zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej Spółki „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) oraz Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM), wystawiając:

a) właściwy bilet na przejazd pociągiem Spółki „Koleje Mazowieckie-KM”, albo

b) w przypadku odmowy zakupu nowego biletu, np. z powodu braku gotówki –„Wezwanie do zapłaty”, na zasadach analogicznych jak w przypadku braku możliwości wydania reszty (lub przeprowadzenia transakcji za pomocą karty płatniczej), zamieszczając w niezadrukowanym miejscu wezwania adnotację
w brzmieniu:

„Podróżny okazał bilet nr ….. na przejazd poc. Spółki ……. (skrót nazwa przewoźnika) – termin płatności 2 dni. Niedotrzymanie terminu spowoduje naliczanie opłaty dodatkowej i ustawowych odsetek.”.

W ww. przypadkach nie pobiera się opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu;

2) okazany przez podróżnego bilet niewykorzystany na przejazd pociągiem PR, IC –poświadcza o niewykorzystaniu zamieszczając adnotację w brzmieniu:

„Bilet niewykorzystany od stacji ….. do stacji ….. . Na przejazd pociągiem osobowym Kolei Mazowieckich wydano bilet/wezwanie nr ….. .”

oraz informuje podróżnego, że zwrot należności za niewykorzystany bilet może otrzymać w kasie prowadzącej sprzedaż danego rodzaju biletów, na zasadach określonych odpowiednio przez przewoźnika PR lub IC.

 

Kategoria: