Rozpatrywanie odwołań

Odwołania dotyczące wezwań do zapłaty, wystawionych z tytułu przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego mogą być składane (z powołaniem się na numer wezwania) na jednym z niżej dostępnych druków:

1. Korespondencyjnie na adres pocztowy:

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
Wydział Windykacji
ul. Lubelska 24
03-802 Warszawa
tel. +48 22 47 37 621, +48 22 47 38 255

2. Drogą internetową na adres: odwolania@mazowieckie.com.pl

3. Osobiście: w okienku Windykacji w holu kas biletowych Kolei Mazowieckich dworca Warszawa Wschodnia, ul. Lubelska 24, czynnym:

  • poniedziałek 700-1700
  • wtorek 800 - 1700
  • środa 800 - 1800
  • czwartek, piątek 800 - 1700

​​​​​4. Za pośrednictwem faksu: +48 22 47 37 632

Jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia odwołania, przewoźnik może, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu, wezwać uprawnionego albo podróżnego, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, do przekazania oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu lub innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieprzekazanie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

Odpowiedź na odwołanie powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia odwołania przez „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.

Od odpowiedzi „Kolei Mazowieckich-KM” sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do właściwego miejscowo sądu tj.:

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe
I Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A,
03-813 Warszawa

lub

Rzecznika Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Infolinia: 801 044 080 lub 22 460 40 80 - czynna w dni robocze w godz. 8.15 - 16.15, adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Wpłat należności wynikających z wezwań do zapłaty należy dokonywać (z powołaniem się na numer wezwania) za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek:

60 1130 1017 0020 0972 8020 0005 Bank Gospodarstwa Krajowego lub

w okienku Windykacji w holu kas biletowych Kolei Mazowieckich dworca Warszawa Wschodnia, ul. Lubelska 24, czynnym:

  • poniedziałek 700-1700
  • wtorek 800 - 1700
  • środa 800 - 1800
  • czwartek, piątek 800 - 1700

Odwołanie od wezwania do zapłaty

Podanie o płatność w ratach

Kategoria: