STAWIAMY NA POZYTYWNE RELACJE Z PODRÓŻNYMI

STAWIAMY NA POZYTYWNE RELACJE Z PODRÓŻNYMI

 

„Kolej na przyjazną kolej” – szkolenia dla pracowników Kolei Mazowieckich  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” podpisała umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu szkoleniowego pod nazwą „Kolej na przyjazną kolej”. Celem projektu jest budowanie pozytywnych relacji z pasażerami poprzez kompleksowe szkolenia dla pracowników Spółki. Szacunkowa wartość projektu wynosi 1 200 000 zł, w tym 60% to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie do szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Pozostałe 40% stanowi wkład własny Spółki.

Projekt „Kolej na przyjazną kolej” będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Szkolenia będą się odbywać od września 2012 roku do lutego 2014 roku. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy związani z bezpośrednią obsługą podróżnych i bezpieczeństwem ruchu, czyli kierownicy pociągu, konduktorzy, kasjerzy, informatorzy oraz maszyniści i pomocnicy maszynistów. Łącznie zostanie przeszkolonych blisko 1200 osób.

Projekt przewiduje cztery bloki szkoleniowe:

1. Profesjonalna obsługa podróżnego:

  • 2-dniowe szkolenie, którym zostaną objęci kasjerzy biletowi oraz kierownicy pociągu, blisko 800 osób.

2. Kontrola emocji i walka ze stresem:

  • 1-dniowe szkolenie adresowane do maszynistów, w którym będzie uczestniczyć ponad 400 osób.

3. Podstawy języka angielskiego ukierunkowane na potrzeby podróżnego:

  • kurs ma na celu opanowanie umiejętności porozumiewania się w sytuacjach związanych z obsługą podróżnego. Udział w nim weźmie około 200 osób – kierownicy pociągui kasjerzy biletowi.

4. Podstawy języka migowego:

  • kurs, podczas którego uczestnicy poznają podstawowe umiejętności posługiwania się językiem migowym. Będzie w nim uczestniczyć około 60 osób: kierownicy pociągu i kasjerzy biletowi.

 

Wszystkie szkolenia będą organizowane na terenie Spółki i zostały zaplanowane tak, aby nie zakłócać płynności organizacji pracy i jednocześnie optymalnie wykorzystać możliwości posiadanych sal szkoleniowych.

Udział w takim przedsięwzięciu to liczne korzyści, zarówno dla Spółki, jak i dla jej pracowników. Spółka jako pracodawca podkreśla wagę inwestowania w kapitał ludzki, realizacja projektu podnosi konkurencyjność firmy poprzez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług. Uczestnicy szkoleń poza wiedzą merytoryczną zyskują świadomość o swojej znaczącej roli w kreowaniu wizerunku firmy, o znaczącej roli ich stanowiska w funkcjonowaniu całej Spółki, zyskują ponadto pewność siebie w kontaktach interpersonalnych z podróżnymi, z osobami niepełnosprawnymi oraz w kontaktach z obcokrajowcami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowieknajlepsza inwestycja

Kategoria: