"Wspólny Bilet ZTM – KM – WKD” od 1 września 2018 r.

Od 1 września 2018 r. ulega rozszerzeniu katalog biletów honorowanych w pociągach KM w zakresie objętym ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” o Bilet Metropolitalny oraz zmienia się Bilet Warszawiaka i Bilet Młodego Warszawiaka, który będzie ważny w obu strefach ZTM.

Podróżni posiadający ważne bilety ZTM:

 1. dobowe;
 2. 3-dniowe;
 3. weekendowe;
 4. weekendowe grupowe;
 5. 30-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 6. 90-dniowe, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz od 1 września 2018 r. Bilet Metropolitalny;
 7. seniora;
 8. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM z wyjątkiem pociągów "Słoneczny" oraz innych o charakterze komercyjnym:

 1. na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Mokry Ług, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM na podstawie biletów ważnych w 1. strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;
 2. na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM:
 1. Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków,
 2. Warszawa Gołąbki – Płochocin,
 3. Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek,
 4. Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski,
 5. Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna,
 6. Warszawa Zacisze-Wilno – Zagościniec,
 7. Warszawa Mokry Ług – Zagościniec,
 8. Warszawa Falenica – Śródborów,
 9. Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne,

na podstawie biletów ważnych w 1. i 2. lub 2. strefie biletowej.

Bilety ZTM jednorazowe przesiadkowe i inne niż wyżej wymienione nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym (RE) KM na podstawie WKM

Przejazd pociągiem przyspieszonym KM na podstawie biletów ważnych w 1 strefie biletowej – możliwy jest do/od przystanku granicznego 1 strefy, tj.: do/od stacji: Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Zacisze-Wilno, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina – nawet, jeśli pociąg według rozkładu jazdy na nim się nie zatrzymuje.

Przejazd pociągiem przyspieszonym KM w 2 strefie ZTM:

Jeżeli pociąg przyspieszony KM:

 1. zatrzymuje się w 2 strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od stacji na linii:
 1. nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Ożarów Mazowiecki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Warszawy,
 2. nr 7 Warszawa – Dęblin: Otwock,
 3. nr 8 Warszawa – Skarżysko Kam.: Zalesie Górne,
 4. nr 9 Warszawa – Działdowo, bilety ZTM należy honorować do/od stacji: Legionowo lub Legionowo Przystanek (w zależności od stacji zatrzymania pociągu);
 1. nie zatrzymuje się w 2 strefie – bilety ważne są tylko w 1 strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM na linii:
 1. nr 1 Warszawa – Skierniewice: Warszawa Ursus Niedźwiadek np. dla pociągu „Wiedenka”i „Bolimek”,
 2. nr 2 Warszawa – Łuków: Warszawa Wola Grzybowska, np. dla pociągu „Łukowianka”,
 3. nr 3 Warszawa – Łowicz Gł.: Warszawa Gołąbki, np. dla pociągu „Mazovia” jadącego w kierunku Płocka.

Powyższe zasady dotyczą również przejazdów osób, którym przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w ZTM.

Wzajemne honorowanie wszystkich biletów KM i ZTM odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy w pociągach:

 1. Kolei Mazowieckich linii RL - honorowane są wszystkie bilety ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie;
 2. SKM – tylko linii S2 i S3 – ważne są wszystkie bilety KM oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów, w tym bilety sieciowe: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne i roczne oraz Bilet Turysty.

UWAGA! Podróżni posiadający bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej, podczas kontroli biletów przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM), zobowiązani są do okazania wraz z Kartą „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Można również przewozić rzeczy (w tym rower) i zwierzęta zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Aktywacja biletu

Przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich odbywa się na podstawie ważnego biletu okresowego ZTM, o którym mowa wyżej, tj. wcześniej aktywowanego/skasowanego. Podróżny z nieaktywnym biletem ZTM zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu z żądaniem aktywacji tego biletu. W przeciwnym wypadku podróżnego uznaje się za jadącego bez ważnego biletu.

Windykacja należności

Windykacja należności z tytułu przejazdu (przewozu) w pociągu KM bez ważnego biletu okresowego ZTM lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu odbywa się na zasadach obowiązujących w Kolejach Mazowieckich.

Kategoria: