Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
Priorytet V: Rozwój Transportu kolejowego w Polsce
Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 05.04.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 301,39 mln zł
Kwota dofinansowania: 122,45 mln zł

Przedmiotem Projektu jest zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy oraz szkolenie pracowników.

Tabor zakupiony w ramach Projektu będzie wykorzystywany do obsługi trasy  Łowicz – Warszawa – Celestynów z możliwością obsługi stacji Warszawa Rembertów - Zielonka. Transport na tym odcinku będzie miał charakter aglomeracyjny, związany głównie z dojazdami do pracy, szkoły lub uczelni. Tabor objęty Projektem będzie przeznaczony do obsługi połączeń w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedmiotowy Projekt przyczyni się do skrócenia czasu podróży na trasie Łowicz – Warszawa – Celestynów z możliwością obsługi stacji Warszawa Rembertów - Zielonka, ponadto wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wszystkie zakupione pojazdy będą w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy wyposażone będą w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS (ETCS + GSM-R) oraz dostosowane będą do przewozu osób niepełnosprawnych.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Kategoria: