Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014–2020
Działanie 7.2: Infrastruktura kolejowa
Priorytet VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego
Data zawarcia Umowy o Dofinansowanie: 07.05.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 153,29 mln zł
Kwota dofinansowania: 96,01 mln zł

Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem.

Tabor będący przedmiotem Projektu przewidziany jest do obsługi połączeń regionalnych na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą
a Działdowem (pierwsza stacja węzłowa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) gwarantując wysokiej jakości codzienny przewóz mieszkańców województwa do miejsc pracy, szkół i miejsc wypoczynku.

Dodatkowym celem planowanego przedsięwzięcia był zakup symulatora jazdy pociągiem, dzięki któremu możliwe jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji maszynistów oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów na maszynistów. Zakup symulatora przyczynił się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez możliwość badania sposobu zachowania się maszynisty w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz zdarzeniach losowych.

Przedmiotowy Projekt przyczynił się do skrócenia czasu podróży na trasie Warszawa – Działdowo, ponadto wpłynął pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wszystkie zakupione pojazdy są w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy wyposażone są w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS (ETCS + GSM-R) oraz dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.

www.funduszedlamazowsza.eu

 

 

Kategoria: