Zawarcie umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych Spółki ze środków EFRR

Już w przyszłym roku na trasach Kolei Mazowieckich pojawią się kolejne kompleksowo zmodernizowane pociągi, a przede wszystkim park taborowy powiększy się o 11 nowoczesnych lokomotyw do wagonów piętrowych, dzięki którym będzie można w pełni wykorzystać ich możliwości techniczne – uruchamiając pociągi „push-pull”. Dziś władze Mazowsza oraz przedstawiciele spółki „Koleje Mazowieckie – KM” podpisali umowy na tzw.  projekty kluczowe z funduszy unijnych. Wartość obu inwestycji wynosi w sumie ponad 408,8 mln zł, z czego pełne dofinansowanie – ponad 166,8 mln zł.

Dzięki nowoczesnym lokomotywom możliwe będzie wykorzystanie technologii „push-pull” wagonów piętrowych. Rozszerzy się zakres ich kursowania o nowe aktualnie modernizowane linie – np. E-65 Warszawa – Ciechanów. Przyczyni się to również do wyeliminowania kosztów związanych z dzierżawą używanych lokomotyw od firmy zewnętrznej, które spółka eksploatuje od 2008 roku.

Korzystanie z nowych lokomotyw wpłynie na skrócenie czasu podróży wagonami piętrowymi. Pociąg prowadzony w technologii push-pull, jadąc w jednym kierunku, jest tradycyjnie ciągnięty przez lokomotywę, a w drodze powrotnej jest przez nią pchany – przy czym kierowanie pociągiem odbywa się z wagonu sterowniczego umieszczonego na końcu składu. Pozwala to na szybką zmianę kierunku jazdy pociągu bez konieczności rozłączania i przestawiania lokomotywy, a co za tym idzie organizowanie przewozów do stacji końcowych, na których nie ma możliwości przetaczania lokomotyw.

20 kwietnia br. Koleje Mazowieckie podpisały umowę z firmą Bombardier Transportation GmbH na zakup 11 dwukabinowych lokomotyw elektrycznych typu TRAXX P160 DC, wykorzystywanych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich złożonych z wagonów piętrowych. Trafią one do KM do czerwca 2011 r.

Spółka „Koleje Mazowieckie” modernizuje tabor od chwili powstania – od 2005 r. Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa, komfortu i estetyki pojazdów kolejowych to jeden z priorytetów KM. Dzięki dokonanym inwestycjom zwiększa się liczba osób, korzystających z oferty przewozowej spółki. Dziś Koleje Mazowieckie są drugim przewoźnikiem pasażerskim w kraju, biorąc pod uwagę liczbę pasażerów (ponad 51 mln w 2009 r.), natomiast pod względem liczby nowoczesnego taboru – niekwestionowanym liderem.

– Realizacja inwestycji pozwoli na modernizowanie taboru oraz zakup nowych pojazdów szynowych, a tym samym wpłynie na podniesienie standardu świadczonych przez spółkę usług. Już teraz Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy przewoźnik kolejowy w Polsce pod względem ilości nowoczesnego taboru – mówi Artur Radwan, Prezes Zarządu Kolei Mazowieckich.

Łącznie w latach 2007-2011 modernizacji poddanych zostanie około 150 EZT. Odnowiony tabor może być wykorzystywany nawet przez następnych 15-20 lat. Modernizacja obejmie elementy techniczne związane z poprawą konstrukcji oraz rozwiązania poprawiające warunki podróżowania pasażerów. Wymienione zostaną główne zespoły jezdne i trakcyjne EZT, systemy sterowania i wyposażenia kabiny maszynisty, jak i wyposażenie części pasażerskiej pociągów.

Szczegółowe dane o projektach:

Tytuł projektu: Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego

Całkowita wartość: 204 505 169,36 zł
Łączna kwota dofinansowania to 83 813 594,00 zł, w tym:
• kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 71 241 554,90 zł,
• kwota dofinansowania z budżetu państwa 12 572 039,10 zł.

Tytuł projektu: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych
Całkowita wartość: 204 355 850,00 zł
Łączna kwota dofinansowania to 83 068 022,54 zł, w tym:
• kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 70 607 819,15 zł,
• kwota dofinansowania z budżetu państwa 12 460 203,39 zł.

Umowy ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisali – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Ludwik Rakowski; natomiast ze strony Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. – Artur Radwan, Prezes Zarządu oraz Arkadiusz Olewnik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. realizuje dwa kluczowe projekty inwestycyjne. Ich dofinansowanie zostało przyznane w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy Działania 3.2 „Regionalny Transport Publiczny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. (22) 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: m.milewska@mazovia.pl

Donata Nowakowska
Rzecznik Prasowy Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”
e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl
tel. (22) 473 75 51, 661 929 207

Lidia Krawczyk, Zespół Prasowy
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 

 

Kategoria: