Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2021-04-02
09:47

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

,,Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mazowieckie.com.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022.10.28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.10.28

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wersja kontrastowa,
 • wideotłumacz, Nawiązanie połączenia z wideotłumaczem jest możliwe w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 po naciśnięciu znajdującego się na stronie granatowego symbolu tłumacza języka migowego, który przekierowuje na stronę umożliwiającą przeprowadzenie wideorozmowy. Tłumacz języka migowego nie jest przeszkolonym pracownikiem Spółki KM, dlatego żeby mógł udzielić podróżnemu niezbędnych informacji, najpierw musi skontaktować się z pracownikami infolinii KM, od których uzyska odpowiedzi na zadawane przez podróżnego pytania,
 • widoczny Focus,
 • wyróżnienie odnośników,
 • alternatywne podpisy obrazków,
 • logiczną strukturę treści (nagłówki, listy itp.),
 • kolory tekstu, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła,
 • responsywność,
 • brak migających treści.

Data sporządzenia: 2023.03.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Monika Szraga, m.szraga@mazowieckie.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 72 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej jak i aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich –  www.rpo.gov.pl.

Kasy biletowe

Kasy biletowe zlokalizowane na stacjach: Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Gdańska i Warszawa Wileńska wyposażone są w pętle indukcyjne oraz tablety umożliwiające skorzystanie z usługi wideotłumacza języka migowego.

Automaty Biletowe

Wybrane automaty biletowe posadowione na rzecz Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. 
z o.o. posiadają:

•      panel dotykowy umiejscowiony na wysokości umożliwiającej dostęp osobie niskiego wzrostu oraz osobie o ograniczonej możliwości poruszania się,

•      wrzutniki monet, podajniki banknotów oraz urządzenia płatnicze zainstalowane na wysokości pozwalające na swobodną obsługę osobie niskiego wzrostu oraz osobie o ograniczonej możliwości poruszania się,

•      kieszenie odbioru wydruków oraz umiejscowienia nośnika biletów (karty) zainstalowane na wysokości pozwalające na swobodną obsługę osobie niskiego wzrostu oraz osobie o ograniczonej możliwości poruszania się.

Automaty biletowe posadowione na rzecz Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp.  z o. o. są częściowo zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

•      na stacjach, gdzie w przebiegu trasy pozbawionej przeszkód umieszczono przynajmniej jeden automat biletowy dostosowany do potrzeb osób niskiego wzrostu oraz osób
o ograniczonej możliwości poruszania się to pozostałe urządzenia nie spełniają tych kryteriów.

Pojazdy

Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami zależne są od typu pojazdu:

 1. pojazdy EN57 – nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;
 1. pojazdy EN57AKM – podest / winda, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 2. pojazdy EN57AL – podest, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 1. pojazdy EW60 – podest, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 2. pojazdy ER160 – rampa ręczna, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich, pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących;
 3. pojazdy EN76 – winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 4. pojazdy ER75 - winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 5. pojazdy 45WE - winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, jedna kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 6. pojazdy EN71 - winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 1. pojazdy SA135 – rampa ręczna, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 2. pojazdy SA222 – rampa ręczna, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 3. pojazdy VT627 – nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;
 4. pojazdy VT628 – nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;
 5. wagony sterownicze 316B - winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
 6. wagony środkowe 416B - nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;
 7. wagony środkowe Bpz - nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych;
 8. wagony sterownicze Abpbdzf -. winda / podnośnik, dwa miejsca dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, kabina WC dostosowana dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich.