Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych

Spółka "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. w Warszawie

zatrudni:

Specjalistę do Wydziału Projektów Unijnych

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie oraz bieżąca analiza możliwości pozyskania środków unijnych na inwestycje zaplanowane do realizacji w perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
 • Przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do aplikowania o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych w perspektywie 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego).
 • Przygotowywanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji stanowiącej obligatoryjne załączniki do wniosków o dofinansowanie – zgodnie z treścią obowiązujących rozporządzeń, wytycznych i zaleceń dla beneficjentów poszczególnych programów operacyjnych.
 • Współudział w pracach dotyczących sporządzania wymaganych studiów wykonalności projektów.
 • Bieżąca współpraca z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi w zakresie dotyczącym przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów.
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie niezbędnych analiz, badań i ekspertyz dotyczących realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Bieżące śledzenie zmian w opisach priorytetów poszczególnych programów operacyjnych  oraz wskazywanie możliwości złożenia wniosków dla projektów konkursowych lub kluczowych (indywidualnych).
 • Przygotowywanie wniosków o płatności w ścisłej współpracy z merytorycznymi Biurami i Wydziałami Spółki.
 • Monitorowanie procesu realizacji projektu od momentu złożenia dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku o płatność końcową.
 • Udział w prowadzonych przez Instytucje Zarządzające i Pośredniczące wizytach monitorujących, kontrolach i audytach i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, wyjaśnień i odpowiedzi.
 • Udział w szkoleniach, seminariach i naradach dotyczących problematyki wsparcia finansowego UE na realizację projektów inwestycyjnych oraz problematyki związanej z opracowywaniem Strategii Rozwoju.
 • Przygotowywanie niezbędnych sprawozdań z realizacji projektów inwestycyjnych,  w tym dla organów korporacyjnych Spółki.
 • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych w zakresie środków pozyskanych ze środków unijnych.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizowanymi  projektami.
 • Dbałość o właściwą promocję wdrażanych projektów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – ekonomiczne,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
 • znajomość unijnych i krajowych procedur i wytycznych dotyczących pozyskiwania dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej,
 • umiejętność samodzielnej syntezy danych z wielu źródeł i wyciągania wniosków,
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracy,
 • kreatywność i pomysłowość,
 • dokładność i sumienność,
 • dyspozycyjność,
 • biegła znajomość programów MS Office: Excel, Word i Power Point,
 • min. 1 - rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • korzystne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego,
 • zniżkę na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Wymagane dokumenty:

 • list  motywacyjny, CV oraz  informacje, o  których  mowa  w  art. 221 § 1  ustawy  z  dnia   26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, datę  urodzenia,  done kontaktowe , wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pisemne oferty zawierające list motywacyjny i CV prosimy kierować na poniższy adres lub e- mail podając w temacie - Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa 

lub email: praca@mazowieckie.com.pl

W przesyłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Na podstawie Artykułu 6 Punkt 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko: / Specjalista do Wydziału Projektów Unijnych /  prowadzoną  przez „Koleje Mazowieckie KM” Sp. z o.o.

Inne informacje:

 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone, dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu:  (22)  47-37-637.
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kategoria: