Ulga 33% przysługuje: nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, tj....
Ulga 37% przysługuje: Dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły...
Dzieci pracowników/współmałżonkowie pracowników kolei uprawnieni są do korzystania z ulgowej usługi transportowej w pociągach uruchamianych przez „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., na podstawie dokumentu poświadczającego wykup ulgowej usługi transportowej (legitymacji) ważnej nie dłużej niż do 31...
Przysługuje: 1. Dzieciom w wieku do 4 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. 2. Funkcjonariuszom Straży Granicznej: a) umundurowanym – w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie...
Pracownik/emeryt/rencista kolei uprawniony jest do korzystania z ulgowej usługi transportowej w pociągach uruchamianych przez „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., na podstawie dokumentu poświadczającego wykup ulgowej usługi transportowej (legitymacji) ważnej nie dłużej niż do 31 grudnia roku...
2015-05-21
Przysługuje: 1. Osobom, którym pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 35% (Firma z KM), na podstawie legitymacji (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przez posiadacza) lub innego dokumentu określonego w umowie, ważnego w dniu przejazdu. 2. Dzieciom...
2015-03-10
Dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.
2015-03-10
Dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.
2012-06-22
Przysługuje przy jednoczesnym zakupie biletu na powrót. Podróżny zakupując bilet na przejazd w jedną stronę i jednocześnie bilet „na powrót", otrzymuje bilet powrotny z zastosowaniem 15% ulgi. Nie jest wymagany żaden dokument, który by uprawniał do jej otrzymania. Ulga 15% należy się każdemu, kto...
2012-06-22
Przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży: 1. inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do: a) I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową, b) II...
2012-06-22
Przysługuje osobom niewidomym, uznanym za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidę I grupy, z powodu stanu narządu wzroku. Prawo do ulgi poświadcza jeden z nw....
2012-06-22
Ulga 78% przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 26 roku życia, wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola,...
2012-06-22
Ulga 51% przysługuje: 1. kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o...
2012-06-22
Przysługuje osobom, którym pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%. Uprawnienia do ulgowych przejazdów poświadcza odpowiednia legitymacja (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przez posiadacza) lub inny dokument określony w umowie, ważne w dniu...
2012-06-22
Ulga 49% przysługuje: 1. osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uznawać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy...