Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2017-05-12
11:34
Kategoria

Ulga 37%

Ulga 37% przysługuje:

 1. Dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego - w relacjach innych niż z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.
 2. Dzieciom w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne, w relacjach innych niż z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego - w relacjach innych niż ww.
 3. Dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne lub legitymacji szkolnej (bilety jednorazowe i strefowe czasowe KM).
 4. Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych
  w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, na podstawie legitymacji ucznia wydanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.
 5. Dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia 24 roku życia, dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym, uczęszczającym do szkoły, w relacjach innych niż z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem, na podstawie zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydanego przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne lub legitymacji szkolnej (bilety jednorazowe i strefowe czasowe KM).
 6. Rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica - posiadającym Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny przy przejazdach pociągami KM na podstawie biletów jednorazowych z ważną Kartą Dużej Rodziny, okazywaną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
 7. Osobom niewidomym, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, tj. osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy, osobom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidom zaliczonym do II grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku – na podstawie jednego z nw. dokumentów stwierdzających całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku:
 1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do II grupy inwalidów,
 2. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej MSWiA albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do II grupy inwalidztwa,
 3. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy,
 4. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku wystawione przez uprawniony organ,
 5. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów bądź uznanie całkowitej niezdolności do pracy,
 6. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
 7. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów bądź uznanie całkowitej niezdolności do pracy,
 8. legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa,
 9. legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa,
 10. legitymacja emeryta – rencisty wojskowego, wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa,
 11. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 1. Emerytom i rencistom oraz ich współmałżonkom, na których pobierane są zasiłki rodzinne - dwa przejazdy w ciągu roku kalendarzowego, na podstawie zaświadczenia, które jest dokumentem ścisłej rejestracji, wystawionym odpowiednio przez:
 1. terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 2. regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”,
 3. Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”,
 4. Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność 80”,
 5. wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 6. Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”,
 7. zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,
 8. zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,
 9. okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 10. Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli,
 11. Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
 12. zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
 14. terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

 1. II lub III grupie inwalidów, albo całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy, na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego, którą wydaje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z odpowiednim wpisem o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów (albo z wpisem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy).
 2. Weteranom poszkodowanym - na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. 1569 ze zm.), na podstawie nw. dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowych przejazdów:
 1. legitymacji weterana poszkodowanego,
 2. legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza,
 3. legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  wraz z dowodem tożsamości.

 

 1. Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych uznanym za osoby całkowicie niezdolne do pracy, na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych,
  z odpowiednim wpisem (o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy), wystawionej przez organ rentowy.
 2. Osobom, którym przyznano Kartę Polaka, na podstawie ważnej Karty Polaka.