Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2017-06-01
15:19

Honorowanie biletów wynikające z umów/porozumień

Dla naszych podróżnych przygotowaliśmy zbiór informacji przydatnych w trakcie podróży, dotyczących honorowania biletów pomiędzy KM a innymi przewoźnikami.

1. ZTM

W ramach obowiązywania oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” podróżni posiadający ważne bilety ZTM:

 1. dobowe;
 2. 3-dniowe;
 3. weekendowe;
 4. weekendowe grupowe;
 5. 30-dniowe;
 6. 90-dniowe;
 7. seniora;
 8. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci,

oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wynikające z uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, mogą korzystać z przejazdów pociągami osobowymi KM, z wyjątkiem pociągów „Słoneczny” oraz innych o charakterze komercyjnym:

 1. na terenie ograniczonym stacjami (przystankami osobowymi): Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Zacisze – Wilno, Warszawa Mokry Ług, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina, tj. pomiędzy wszystkimi stacjami i przystankami osobowymi znajdującymi się w pierwszej strefie taryfowej ZTM na podstawie biletów ważnych w 1. strefie biletowej na obszarze m.st. Warszawy;
 2. na odcinkach leżących w drugiej strefie biletowej ZTM:
 • Warszawa Ursus Niedźwiadek – Pruszków,
 • Warszawa Gołąbki – Płochocin,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Przystanek,
 • Warszawa Choszczówka – Legionowo Piaski,
 • Warszawa Wola Grzybowska – Sulejówek Miłosna,
 • Warszawa Zacisze-Wilno – Zagościniec,
 • Warszawa Mokry Ług – Zagościniec,
 • Warszawa Falenica –  Otwock Śródborów,
 • Warszawa Jeziorki – Zalesie Górne,

  na podstawie biletów ważnych w 1. i 2. lub 2. strefie biletowej.

Bilety ZTM jednorazowe przesiadkowe i inne niż wyżej wymienione nie są honorowane, czyli nie uprawniają do przejazdów pociągami KM.

Podróżni odbywający podróż pociągiem KM z miejscowości położonych poza obszarem stosowania „Wspólnego Biletu ZTM–KM–WKD” zobowiązani są do nabycia biletów Kolei Mazowieckich na dojazd do stacji granicznej obszaru obowiązywania oferty.

Zasady przejazdu pociągiem przyspieszonym (RE) KM na podstawie WKM

Przejazd pociągiem przyspieszonym KM na podstawie biletów ZTM ważnych:

 1. w 1. strefie biletowej – możliwy jest do/od przystanku granicznego 1. strefy, tj.: do/od stacji: Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa Zacisze-Wilno Warszawa Mokry Ług, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Lotnisko Chopina – nawet, jeśli pociąg według rozkładu jazdy na nim się nie zatrzymuje, a dalej wyłącznie pod warunkiem zakupu przez podróżnego biletu KM na przejazd na dalszym odcinku trasy wg opłaty taryfowej określonej w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM);
 2. w 2. strefie biletowej, jeżeli pociąg przyspieszony KM:
 • zatrzymuje się w 2. strefie – przejazd tym pociągiem jest możliwy do/od ostatniej stacji zatrzymania tego pociągu  w tej strefie  biletowej, a dalej wyłącznie pod warunkiem zakupu przez podróżnego biletu  KM na przejazd na dalszym odcinku trasy wg opłaty taryfowej określonej w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM),
 • nie zatrzymuje się w 2. strefie – bilety ważne są tylko w 1. strefie biletowej ZTM, tj. do stacji granicznych 1 strefy ZTM, a dalej wyłącznie pod warunkiem zakupu przez podróżnego biletu KM na przejazd na dalszym odcinku trasy wg opłaty taryfowej określonej w Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM). Powyższe zasady dotyczą również przejazdów osób, którym przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w ZTM.

Wzajemne honorowanie wszystkich biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Płudy w pociągach:

 • Kolei Mazowieckich linii RL - honorowane są wszystkie bilety ZTM wraz z uprawnieniami do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie;
 • SKM – tylko linii S2 i S3 – ważne są wszystkie bilety KM oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów, w tym bilety sieciowe: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne i roczne oraz Bilet Turysty.

UWAGA! Podróżni posiadający bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej wydanej w formie karty plastikowej, podczas kontroli biletów przeprowadzanych w pojazdach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM), zobowiązani są do okazania wraz z Kartą „Potwierdzenia sprzedaży”, poświadczającego zakodowanie na ww. Karcie określonego biletu. Brak „Potwierdzenia sprzedaży” skutkować będzie obciążeniem pasażera opłatą dodatkową za brak ważnego dokumentu przewozu.

Przewóz rzeczy i zwierząt

Można również przewozić rzeczy (w tym rower) i zwierzęta zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat.

Aktywacja biletu

Przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich odbywa się na podstawie ważnego biletu ZTM, o którym mowa wyżej, tj. wcześniej aktywowanego/skasowanego.

Podróżny:

 1. z nieaktywnym biletem ZTM zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu z żądaniem aktywacji tego biletu;
 2. zobowiązany jest zakupić bilet ZTM przez telefon komórkowy przed wejściem do pociągu. Bilet powinien zostać aktywowany natychmiast po wejściu do pociągu poprzez sczytanie w dedykowanej aplikacji kodu QR. Kod umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do pociągu.

    W przeciwnym wypadku podróżnego uznaje się za jadącego bez ważnego biletu.

Windykacja należności

Windykacja należności z tytułu przejazdu (przewozu) w pociągu KM bez ważnego biletu ZTM lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu odbywa się na zasadach obowiązujących w Kolejach Mazowieckich.”.

Aktywacja biletu

Przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich odbywa się na podstawie ważnego biletu ZTM, o którym mowa wyżej, tj. wcześniej aktywowanego/skasowanego.

Podróżny:

 • z nieaktywnym biletem ZTM zakodowanym na Warszawskiej Karcie Miejskiej zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu z żądaniem aktywacji tego biletu;
 • zobowiązany jest zakupić bilet ZTM przez telefon komórkowy przed wejściem do pociągu. Bilet powinien zostać aktywowany natychmiast po wejściu do pociągu poprzez sczytanie w dedykowanej aplikacji kodu QR. Kod umieszczony jest w widocznym miejscu przy wejściu do pociągu.
 • W przeciwnym wypadku podróżnego uznaje się za jadącego bez ważnego biletu.

Windykacja należności

Windykacja należności z tytułu przejazdu (przewozu) w pociągu KM bez ważnego biletu ZTM lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu odbywa się na zasadach obowiązujących w Kolejach Mazowieckich.

2. POLREGIO

Na odcinkach obsługiwanych przez obu przewoźników KM i POLREGIO tj.:

 • Łuków – Siedlce – Czeremcha
 • Radom Gł. – Skarżysko Kamienna (od 10 marca 2024 r.)
 1. w pociągach KM honorowane są bilety wydane na przejazdy pociągami POLREGIO:
 • sieciowe: roczne i miesięczne,
 • bilety turystyczne,
 • REGIOkarnety;
 1. w pociągach POLREGIO honorowane są bilety sieciowe ważne na przejazdy pociągami KM:
 • dobowe,
 • 3-dniowe,
 • miesięczne,
 • kwartalne,
 • roczne.

Przewóz rowerów, rzeczy i zwierząt odbywa się na zasadach obowiązujących u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu lub ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, organa kontrolne postępują zgodnie z zasadami obowiązującymi u przewoźnika, którego środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Ponadto Koleje Mazowieckie i POLREGIO wzajemnie honorują bilety w następujących przypadkach:

1)  przerwy w ruchu;

2)  nieplanowego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci, awarii zasilania, wypadku) na:

     a)    szlaku lub

     b)    stacji - pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu:

              -    przekroczy 60 minut, albo

              -   nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można było dotrzeć zatrzymanym pociągiem;

3)  utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:

    a)    opóźnienie pociągu przekracza 60 minut, albo

    b)    opóźnienie pociągu nie przekracza 60 minut, ale w ciągu godziny od przybycia pociągu z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający możliwość przesiadki w celu kontynuacji podróży do stacji docelowej;

4)  jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży z powodu odwołania pociągu lub otrzymania informacji o opóźnieniu jego przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 minut i wraca do stacji wyjazdu.

3. Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) - obowiązuje od 1 maja 2022 r.

Koleje Mazowieckie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej, informatora) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

4. PKP Intercity

W przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowane odwołanie pociągu (wynikające z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy),
 2. przewidywane opóźnienie pociągu przekraczające 40 minut,
 3. utrata połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy,

na wniosek dyspozytora drugiego przewoźnika "Koleje Mazowieckie – KM" sp. z o.o. (dalej „KM”)” S.A. lub „PKP Intercity” S.A. (dalej „IC”) może – w zależności od okoliczności – w uruchamianych pociągach zarządzić honorowanie biletów IC/KM, w ramach przewozu zastępczego. Informacja dotycząca czasu trwania i zakresu honorowania biletów IC/KM jest podawana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z powyższym podróżny na podstawie posiadanego biletu, ważnego na przejazd pociągiem IC/KM ma prawo:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez KM/ IC do stacji docelowej wskazanej na bilecie IC/KM lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC/KM nie dojeżdża do stacji docelowej.
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie IC/KM pociągiem uruchamianym przez KM/ IC lub do stacji pośredniej leżącej na drodze przewozu, jeżeli pociąg uruchamiany przez IC /KM nie dojeżdża do tej stacji.

Podróżni z biletami IC/KM, którzy zamierzają skorzystać zastępczo z przejazdu pociągiem KM/IC powinni przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu zgłosić drużynie konduktorskiej zamiar takiego przejazdu.

Podróżnemu z biletem na przejazd pociągiem uruchamianym przez KM nie wydaje się biletu dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w pociągu PKP IC. Podróżny może zająć wolne miejsce do siedzenia, ale wyłącznie do czasu zgłoszenia się osoby posiadającej bilet ze wskazaniem tego miejsca.

Niniejsza usługa honorowania nie obejmuje:

1. przewozu pasażerów z biletami KM w:
a) pociągach międzynarodowych,
b) wagonach klasy 1,
c) wagonach sypialnych (WL) i z miejscami do leżenia (Bc),
d) pociągach Express InterCity Premium (EIP).

2. przypadków:
a) odwołania pociągu KM trwającego dłużej niż 24 godziny,
b) opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem.

5. Warszawska Kolej Dojazdowa

W pociągach Kolei Mazowieckich i WKD wzajemnie honorowane są bilety okresowe (wg taryfy normalnej i ulgowej) odcinkowe imienne i odcinkowe bezimienne wydane w następujących relacjach:

Warszawa Śródm./Warszawa Śródm. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD,
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Ochota/Warszawa Ochota WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Warszawa Zach./Warszawa Zach. WKD:
Grodzisk Maz./Grodzisk Maz. WKD
Milanówek/Milanówek Grudów,
Pruszków/Pruszków WKD.

Pod pojęciem „Grodzisk Maz. WKD” należy rozumieć wszystkie stacje WKD w obrębie miasta Grodzisk Maz. tj: Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa, Grodzisk Maz. Okrężna.

Wzajemne honorowanie biletów, wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy spółkami Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie, dotyczy wyłącznie biletów okresowych na przejazdy osób w ww. relacjach. Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach określonych w regulaminie przewozu spółki, której środkiem transportu dokonywany jest przewóz.

Wzajemnego honorowania ww. biletów nie należy łączyć z ofertą „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”.

W związku z powyższym, podróżni z ważnymi ww. biletami na przejazdy pociągami KM, odbywający przejazdy pociągami WKD są zobowiązani posiadać ważny bilet na przewóz rzeczy, psa i roweru, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.