Zwroty biletów

Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety

 1. Bilety jednorazowe

Zasady uzyskania zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet jednorazowy określa § 13 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM).

Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet jednorazowy na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu. Poświadczenia dokonują osoby upoważnione przez KM:

 1. w punkcie odprawy na stacji wyjazdu lub w punkcie, w którym dokonano zakupu biletu – w pierwszym dniu ważności, przed upływem strefy czasowej oznaczonej na bilecie:
  1. w razie całkowitej rezygnacji z przejazdu lub
  2. w razie rezygnacji z przejazdu „tam” lub w kierunku „z powrotem” na podstawie biletu na przejazd „tam i z powrotem”;
 1. jeżeli na stacji wyjazdu nie ma punktu odprawy lub jest nieczynny, o zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet można ubiegać się w drodze pisemnego wniosku, który można składać:

a) pisemnie

 • w Wydziale Skarg i Reklamacji w siedzibie KM,
 • w dowolnym punkcie odprawy,
 • przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
Wydział Skarg i Reklamacji
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

b) w formie dokumentowej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: skargi@mazowieckie.com.pl.

Złożenie wniosku z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oznacza zgodę uprawnionego albo podróżnego na doręczenie przez KM odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z którego wniosek został wysłany, albo z wykorzystaniem innego środka komunikacji elektronicznej użytego przez uprawnionego albo podróżnego do złożenia wniosku, o ile w treści wniosku nie umieszczono żądania udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.

 1. Na przejazdy wielokrotne (bilety okresowe)

Zasady uzyskania zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazdy wielokrotne określa § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM).

Zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, oprócz kwartalnych i rocznych, dokonuje każdy punkt odprawy prowadzący sprzedaż danego rodzaju biletów.

Zwrot należności można uzyskać:

 1. za całkowicie niewykorzystany bilet:

a) dobowy – przed rozpoczęciem terminu ważności,
b) 3-dniowy – przed upływem pierwszej godziny jego ważności;

 1. za częściowo niewykorzystany bilet:

a) odcinkowy tygodniowy lub dwutygodniowy – nie później niż pierwszego dnia ważności,
b) odcinkowy miesięczny – nie później niż dziesiątego dnia ważności,
zwraca się należność proporcjonalną do czasu, w jakim nie mógł być wykorzystany,
c) kwartalny – nie później niż przed upływem 30 dnia terminu ważności,
d) roczny – nie później niż przed upływem 1/3 terminu ważności;

 1. za częściowo niewykorzystany bilet abonamentowy, przedłożony – wraz z załączonym do niego karnetem – najpóźniej w ostatnim dniu terminu jego ważności; zwraca się należność za opłacone i niewykorzystane przejazdy. Dwa przejazdy gratis (dodatkowe) nie podlegają zwrotowi.

Wydział Kontroli Dochodów dokonuje zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety kwartalne, roczne i inne na przejazdy wielokrotne:

 1. w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli nie mogły być zwrócone w terminie ważności, o którym mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM” (RP-KM), z przyczyn całkowicie niezależnych od podróżnego (np. z powodu pobytu w szpitalu);
 2. na które została wystawiona faktura - nie dotyczy biletów zwracanych po upływie terminów zwrotów określonych w § 14 ust. 2 RP-KM.

Termin niewykorzystania biletu liczony jest od dnia następnego po dacie przedłożenia do zwrotu, albo po dacie stempla pocztowego.

O zwrot należności za bilety kwartalne, roczne i inne na przejazdy wielokrotne lub o wydanie faktury można wystąpić osobiście lub korespondencyjnie na adres pocztowy:

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.
Wydział Kontroli Dochodów
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa

lub w drodze pisemnego wniosku na Formularzu wniosku o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet/wydanie faktury.

Wersja edytowalna Formularza wniosku o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet/wydanie faktury

Warunkiem uzyskania zwrotu jest przedłożenie oryginału biletu na przejazdy wielokrotne.

Od zwracanych należności potrąca się 10% tytułem odstępnego, przy czym potrącona kwota nie może być wyższa niż 80 zł.

Pliki: