Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2012-06-22
13:18
Kategoria

Ulga 78%

Ulga 78% przysługuje:

1. dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 26 roku życia, wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem, przy czym:

a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej albo studenckiej wraz z jednym z nw. dokumentów:

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

b) Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym wraz z jednym z ww. dokumentów.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o którym mowa wyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

2. Jednemu z rodziców lub opiekunowi (osobie pełnoletniej) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem, na podstawie

 • jednego z nw. dokumentów dziecka, jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem:
  a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego, legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej albo studenckiej wraz z jednym z nw. dokumentów:
  - legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
  - legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
  - orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  - orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

  b) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym wraz z jednym z ww. dokumentów.

 • zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo - wychowawczą, albo zaświadczenia (zawiadomienia, skierowania), o którym mowa poniżej – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o którym mowa wyżej, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

 • termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
 • potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

3.  Żołnierzom odbywającym niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osobom spełniającym obowiązek tej służby w formach równorzędnych, tj. odbywającym:

 • zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji, w Straży Granicznej lub w Służbie Ochrony Państwa;
 • służbę zastępczą;
 • służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierający naukę w:

a) wyższej szkole wojskowej (podchorążowie),
b) szkole chorążych wojskowych (kadeci),
c) podoficerskiej szkole zawodowej (elewi),
d) orkiestrze;

 • zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe;
 • ćwiczenia wojskowe;
 • terytorialną służbę wojskową,

na podstawie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.

Ulga 78% nie ma zastosowania przy przejazdach osób:

 • wezwanych do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony;
 • powołanych do odbycia służby wojskowej i zwolnionych z tej służby do miejsca stałego pobytu (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

4. Inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do:

 • I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową,
 • II lub III grupy inwalidów, albo całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy i jednocześnie zaliczonym do I grupy inwalidów (lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji), z ogólnego stanu zdrowia, na podstawie książki inwalidy wojennego – wojskowego, którą wydaje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z odpowiednim wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów (lub z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji).

5. Kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonym do I grupy inwalidów albo uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.

6. Cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych uznanym za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to również osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym i inwalida I grupy), na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z odpowiednim wpisem (o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy), wystawionej przez organ rentowy.