Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2017-05-12
11:16
Kategoria

Ulga 100%

Przysługuje:

1. Dzieciom w wieku do 4 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

2. Funkcjonariuszom Straży Granicznej:

a) umundurowanym – w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego,

b) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym,

na podstawie legitymacji służbowej wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego Komendanta Oddziału Straży Granicznej lub właściwego komendanta placówki Straży Granicznej.

3. Funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego.

4. Umundurowanym funkcjonariuszom Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych na podstawie legitymacji służbowej wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.

5. Żołnierzom w czasie wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w pociągu

a) Żandarmerii Wojskowej na podstawie legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii Wojskowej, wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;

b) wojskowych organów porządkowych na podstawie legitymacji żołnierza zawodowego lub książeczki wojskowej z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej, wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.