Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2012-06-22
12:52
Kategoria

Ulga 51%

Ulga 51% przysługuje:

1. kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, na podstawie legitymacji osoby represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

2. Kombatantom, w tym członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.

3. Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostałym po kombatantach, w tym po członkach Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i innych osobach uprawnionych.

4. Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych na podstawie:

  • legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
  • decyzji administracyjnej, potwierdzającej status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość uprawnionego.

Osobom wymienionym w pkt. 2 - 3 przysługuje ulga na podstawie zaświadczenia wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulgi.

Zaświadczenia i legitymacje wystawione przez:

– Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
– Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
– Urząd do Spraw Kombatantów,

zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów obowiązujących do dnia 30 stycznia 2002 r., poświadczają uprawnienia do  przejazdów pociągami KM, do czasu uaktualnienia wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu.

Dla osób wymienionych w pkt. 1-3 będących członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - legitymacja członka Korpusu Weteranów Walko Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Studentom szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych – do ukończenia 26 roku życia, na podstawie legitymacji studenckiej, wydanej przez polską szkołę wyższą.

6. Słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - dziennych, wieczorowych lub zaocznych, do ukończenia 26 roku życia, na podstawie legitymacji słuchacza kolegium.

7. Studentom i słuchaczom do ukończenia 26 roku życia, dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym, uczęszczającym do szkoły wyższej, w relacjach innych niż przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem, na podstawie legitymacji studenckiej, wydanej przez polską szkołę wyższą lub legitymacji słuchacza kolegium.

8. Studentom studiującym za granicą do ukończenia 26 roku życia będących:

  • obywatelami polskimi, na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC), okazywanej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej, dane osoby uprawnionej potwierdzić można również  przy użyciu  usługi mTożsamość,
  • obywatelami Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC) okazywanej wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu,
  • członkami rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, na podstawie legitymacji studenckiej wydanej przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC) okazywanej wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

9. Doktorantom – uczestnikom studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia, na podstawie legitymacji doktoranta, wydanej przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową.

Legitymacje, w których nie został określony wiek odpowiednio ucznia, studenta, słuchacza kolegium lub doktoranta okazuje się wraz dowodem osobistym lub z innym dokumentem umożliwiającym jego stwierdzenie.