Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2018-07-27
17:03

Ochrona danych osobowych

Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Koleje Mazowieckie podczas organizacji przejazdu osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się pociągami KM

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Koleje Mazowieckie informują.

Administratorem danych osobowych jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa.

Dane osobowe są zbierane przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” podczas przyjmowania zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością lub osobie o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wtedy, gdy zostaną przekazane przez inną spółkę kolejową lub przewoźnika w celu udzielenia pomocy ww. osobom podczas realizacji przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich.

Dane osobowe są zbierane przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” w celu realizacji obowiązku udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością i osobie o ograniczonej możliwości poruszania się podczas realizacji przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich, który to obowiązek wynika z art. 23 i art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Podanie danych osobowych podczas zgłaszania potrzeby udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością i osobie o ograniczonej możliwości poruszania się podczas realizacji przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich nie jest wymogiem ustawowym lub umownym bądź warunkiem zawarcia umowy, ale jest niezbędne do realizacji przez „Koleje Mazowieckie – KM” obowiązku udzielenia pomocy, zrealizowania zgłoszonego przejazdu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i skarg.

Gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością i osobie o ograniczonej możliwości poruszania się podczas realizacji zgłoszonego przejazdu, Spółka KM zebrane dane osobowe, przekazuje do: innego przewoźnika, zakładu infrastruktury, zarządcy dworca, zarządcy urządzeń umożliwiających osobom z niepełnosprawnością i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się korzystanie ze stacji i dworców.

Dane osobowe zebrane przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. w celu realizacji obowiązku udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością i osobie o ograniczonej możliwości poruszania się, są przechowywane przez 12 miesięcy od dnia, w którym przejazd został zrealizowany. Okres przechowywania danych osobowych wynika z prawa podróżnych do złożenia w tym czasie reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Po upływie tego okresu dane są przechowywane przez 5 lat wyłącznie w celach archiwizacyjnych. Po upływie tego terminu dane te zostaną usunięte.

Osoba, której dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane ma prawo żądać od Administratora, tj. Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres e-mail iod@mazowieckie.com.pl.