Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2012-06-22
12:37
Kategoria

Ulga 49%

Ulga 49% przysługuje:

1. osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uznawać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy).

Prawo do ulgi poświadcza jeden z nw. dokumentów:

 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 • wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności,wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a - k, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

2. Dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – przy przejazdach pociągami KM na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych lub miesięcznych strefowych imiennych KM.

3. Dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia 24 roku życia, dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym, uczęszczającym do szkoły, w relacjach innych niż przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem - przy przejazdach pociągami KM na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych lub miesięcznych strefowych imiennych KM.

4. Dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.

Przejazdy odbywają się na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny, okazywanej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.