2015-05-21
Przysługuje: 1. Osobom, którym pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 35% (Firma z KM), na podstawie legitymacji (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przez posiadacza) lub innego dokumentu określonego w umowie, ważnego w dniu przejazdu. 2. Dzieciom...
2015-03-10
Dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.
2015-03-10
Oferta obowiązuje od godz. 18.00 w każdy piątek, sobotę i niedzielę, jak i każdy dzień wolny od pracy  oraz w dni określone przez KM podane do publicznej wiadomości. Ważność biletu wycieczkowego na przejazd w jedną stronę lub ,,tam i z powrotem” wynosi jeden dzień.
2015-03-10
Dla rodziców i małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny przy przejazdach na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych.
2012-06-22
Przysługuje przy jednoczesnym zakupie biletu na powrót. Podróżny zakupując bilet na przejazd w jedną stronę i jednocześnie bilet „na powrót", otrzymuje bilet powrotny z zastosowaniem 15% ulgi. Nie jest wymagany żaden dokument, który by uprawniał do jej otrzymania. Ulga 15% należy się każdemu, kto...
2012-06-22
Przysługuje pracownikom, emerytom, rencistom kolejowym i osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne na podstawie dokumentów: Legitymacji poświadczającej uprawnienie pracownika do ulgowej usługi transportowej na 2015 r. w klasie 2, ważnej z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Legitymacji...
2012-06-22
Przysługuje dzieciom pracowników, współmałżonkom pracowników kolejowych na podstawie dokumentów: Legitymacji poświadczającej uprawnienie dziecka pracownika do usługi transportowej z ulgą 80% na 2015 r. w klasie 2, ważnej z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Legitymacji poświadczającej uprawnienie...
2012-06-22
Przysługuje pracownikom zakładów byłego zaplecza technicznego kolei, wydzielonym z PKP na podstawie dokumentów: Legitymacji poświadczającej uprawnienie do przejazdów z ulgą 70% w klasie drugiej z zastrzeżeniami wymienionymi w zasadach korzystania. Legitymacji poświadczającej uprawnienie do...
2012-06-22
Przysługuje: 1. dzieciom w wieku do 4 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.2. funkcjonariuszom Straży Granicznej: a) umundurowanym – w czasie wykonywania czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby...
2012-06-22
Przysługuje opiekunowi lub przewodnikowi towarzyszącemu w podróży: 1. inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do: a) I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji, choćby bez związku z działaniami wojennymi lub służbą wojskową, b) II...
2012-06-22
Przysługuje osobom niewidomym, uznanym za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uważać osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidę I grupy, z powodu stanu narządu wzroku. Prawo do ulgi poświadcza jeden z nw....
2012-06-22
Przysługuje: 1. dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia 26 roku życia, wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,...
2012-06-22
Przysługuje: 1. kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów albo uznanym za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy, na podstawie legitymacja osoby represjonowanej, wystawionej przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem o całkowitej lub...
2012-06-22
Przysługuje osobom, którym pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%. Uprawnienia do ulgowych przejazdów poświadcza odpowiednia legitymacja (po prawidłowym jej wypełnieniu i ostemplowaniu przez nabywcę oraz podpisaniu przez posiadacza) lub inny dokument określony w umowie, ważne w dniu...
2012-06-22
Przysługuje: 1. osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób niewidomych (za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy również uznawać osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy).Prawo do ulgi...
2012-06-22
Przysługuje: 1. II lub III grupie inwalidów, albo całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy, na podstawie książki inwalidy wojennego - wojskowego, którą wydaje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z odpowiednim wpisem o zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów (albo z wpisem o...
2012-06-22
Przysługuje: 1. nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, tj....