Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do wyszukiwania połączeń
2022-11-07
13:42
Kategoria

Przez aplikacje mobilne

Podróżni korzystający z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich mogą kupić bilety korzystając z nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich. Jest to jedyna aplikacja mobilna umożliwiająca zakup biletów okresowych KM.

 

Jak kupić bilet w aplikacji?

Aby dokonać zakupu biletu w aplikacji mobilnej KM należy ją w pierwszej kolejności pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym (aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą przewoźnika „Koleje Mazowieckie-KM”), a następnie zalogować się do swojego konta. Użytkownicy korzystający z zakupu biletów przez stronę internetową https://bilety.mazowieckie.com.pl/ (System IKM) i posiadający zarejestrowane konto w Systemie IKM uzyskują dostęp do aplikacji, używając tych samych danych autoryzacyjnych (login i hasło) bez konieczności rejestracji konta. Tak samo jest w relacji odwrotnej. Użytkownik rozpoczynający przygodę z zakupem biletów elektronicznych poprzez pobranie i zarejestrowanie konta w aplikacji mobilnej uzyskuje jednocześnie dostęp do tworzonego automatycznie konta na stronie Systemu IKM.

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej KM można nabyć bilety wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi lub handlowymi:

 1. jednorazowe;
 2. strefowe czasowe KM;
 3. dobowe;
 4. 3-dniowe;
 5. okresowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne);
 6. na pociąg „Słoneczny” lub inny o charakterze komercyjnym;
 7. Wspólny Bilet Samorządowy.

Bilety jednorazowe można kupić bezpośrednio z ekranu głównego aplikacji, wystarczy wybrać stację początkową oraz końcową, datę i godzinę przejazdu. Na podstawie zaprezentowanego w aplikacji mobilnej rozkładu jazdy wskazać połączenie, którym będzie realizowany przejazd. Wybrać spośród zaproponowanych ofert najkorzystniejszą i dokonać płatności za bilet.

 

Jak kupić bilet okresowy?

Bilet okresowy Kolei Mazowieckich to bilet imienny, aby go zakupić przez aplikację, niezbędne jest utworzenie Wirtualnej Karty Mazowieckiej. Wszystkie kroki konieczne do jej utworzenia wykonuje się bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności składania wniosków czy wypełniania formularzy. Aplikacja prowadzi krok po kroku po koniecznych do wykonania czynnościach, prezentując zestawy komunikatów. Zakup biletu okresowego możliwy jest bezpośrednio po utworzeniu Wirtualnej Karty Mazowieckiej. Wirtualna Karta Mazowiecka wymaga autoryzacji, której dokonuje kierownik pociągu, poprzez podanie nr PIN podczas kontroli pierwszego biletu okresowego zakupionego na utworzoną kartę. Kolejna autoryzacja wymagana jest tylko wówczas, gdy zostaną dokonane zmiany np. w zakresie danych osobowych lub zmiany urządzenia, na którym była zainstalowana aplikacja.

 

Jak dokonać płatności za bilet w aplikacji mobilnej?

Aplikacja mobilna oferuje różne formy płatności. Za bilet można zapłacić korzystając z karty płatniczej, BLIK, szybkiego przelewu, czy wybierając płatność odroczoną Twisto (https://www.twisto.pl/).

Podczas zakupu biletu okresowego przy płatności kartą płatniczą istnieje możliwość ustawienia płatności cyklicznej, pozwala ona na automatyczne odnawianie biletu okresowego.

 

Jak okazać do kontroli bilet zakupiony w aplikacji mobilnej KM?

Podczas kontroli biletów należy otworzyć w aplikacji zakładkę „Kontrola biletów”, wybrać odpowiedni bilet i okazać ekran z wyświetlonym biletem w taki sposób, aby można było zeskanować kod 2D. Przy przejazdach na podstawie biletów okresowych konieczne jest również wyświetlenie na ekranie urządzenia mobilnego Wirtualnej Karty Mazowieckiej. Należy pamiętać, że odbywając przejazd na podstawie biletów ulgowych konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety do kontroli można okazać również w przypadku braku dostępu do Internetu (offline).

 

Jak zwrócić bilet zakupiony w aplikacji mobilnej KM?

Pasażer w aplikacji może samodzielnie dokonać zwrotu zakupionego biletu przed rozpoczęciem jego terminu ważności. W przypadku niedotrzymania ww. terminu o zwrot należności za odpowiednio poświadczony niewykorzystany bilet można ubiegać się w drodze pisemnego wniosku kierowanego do Kolei Mazowieckich.

 

Reklamacje

Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu/zwrotu lub wymiany biletu w aplikacji mobilnej KM powinien wnieść reklamację do Wydziału Skarg i Reklamacji Kolei Mazowieckich, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa, bądź na adres e-mail: skargi@mazowieckie.com.pl lub w dowolnym punkcie odprawy KM.

 

Regulamin sprzedaży biletów elektronicznych Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży biletów elektronicznych Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. (Regulamin eKM) jest dostępny tutaj.

 

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich

Deklaracja dostępności

,,Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1440).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie.

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-08-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-18

Aplikacja mobilna jest zgodna z ww. ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt:

Wydział Obsługi Systemów Biletowych

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.

ul. Lubelska 26

03-802 Warszawa

adres e-mail: aplikacja.km@mazowieckie.com.pl

nr telefonu: 22 47 38 950

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Aplikacja mobilna Koleje Mazowieckie nie udostępnia funkcji tłumacza języka migowego.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, której strony internetowej lub aplikacji mobilnej ono dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej jak i aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich –  www.rpo.gov.pl.

Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach App Store, Google Play oraz App Gallery pod nazwą Koleje Mazowieckie.

Dostępność architektoniczna

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

Dojazd do siedziby głównej

Do Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” można dojechać komunikacją miejską:

 • autobusem do przystanku Dworzec Wschodni (Lubelska),

 • pociągiem do stacji Warszawa Wschodnia.

Wejście do budynku siedziby głównej

Budynek, w którym zlokalizowano siedzibę główną Spółki jest budynkiem pięciokondygnacyjnym (piwnica, parter, I piętro, II piętro, III piętro). Budynek posiada jedno wejście główne. Wejście to usytuowane jest powyżej poziomu chodnika.

Wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z niepełnosprawnościami. Z lewej strony schodów wejścia głównego znajduje się platforma do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zewnętrzne drzwi wejściowe do budynku posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny wjazd do budynku osobie poruszającej się na wózku.

Na parterze budynku (po lewej stronie od wejścia) znajduje się Recepcja, w której petent uzyska niezbędne informacje w temacie, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli jest taka potrzeba, pracownicy biur ulokowanych na wyższych kondygnacjach budynku schodzą do interesanta i załatwiają sprawę na miejscu, bez konieczności przemieszczania się petenta po budynku i jego wyższych kondygnacjach.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zapewniony jest jedynie do poziomu parteru. Budynek nie został wyposażony windy, ponieważ jest to budynek niski, poniżej 4 kondygnacji licząc od poziomu parteru. Budynek nie posiada również platform dla wózków zamontowanych przy poręczach schodów, ponieważ nie przewidziano konieczności przemieszczania się na wyższe piętra budynku przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz systemu przywoławczego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W Spółce nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

Pliki do pobrania

Aplikacja mobilna Google Play

Kod QR Aplikacja mobilna Google Play

Aplikacja mobilna App Store

Kod QR Aplikacja mobilna App Store

Aplikacja mobilna AppGalery

Kod QR Aplikacja mobilna AppGalery