Studencie, pamiętaj o przedłużeniu ważności swojej legitymacji

Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” przypomina, że studenci i słuchacze kolegiów uprawnieni są do ulgowych przejazdów tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1554), w związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Osoby, którym ważność legitymacji upływa 31 października 2016 r. zobowiązane są do przedłużenia ważności dokumentu odpowiednio wcześniej, aby zachować ciągłość swoich uprawnień do ulgowych przejazdów i uniknąć niepotrzebnych niedogodności w trakcie kontroli biletowej.

W przypadku ujawnienia podczas kontroli biletów podróżnego z niesprolongowanym dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdu ulgowego (brak pieczęci/stempla uczelni nadającej ważność dokumentom), osoba taka traktowana jest jako podróżny bez ważnego dokumentu przejazdu i wówczas pobierana jest należność za przejazd (opłata taryfowa) i opłata dodatkowa wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. Nr 14, poz. 117).

Zaświadczenie o przyjęciu na studia wydane przez uczelnię nie uprawnia do korzystania z ulgowych przejazdów pociągami KM.

Osoby, które z dniem 1 listopada 2016 r. tracą status studenta, tracą jednocześnie uprawnienie do ulgowych przejazdów na podstawie legitymacji studenckiej.

Kategoria: