Ulga 33%

Ulga 33% przysługuje:

  1. nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół podstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, tj. legitymacji służbowej nauczyciela,
  2. nauczycielom akademickim, na podstawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego,
  3. nauczycielom uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach/sekcjach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, na podstawie legitymacji nauczyciela wydanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Kategoria: