Ulga ustawowa dla Honorowych Dawców Krwi

Szanowni Państwo,

informujemy, że ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159) od 26 stycznia 2021 r. zmieniona została ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777).

W przedmiotowej ustawie zawarte są zapisy, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:

  1. w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych;
  2. w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne,

na podstawie biletów jednorazowych.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest zaświadczenie, potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA), które zawiera:

  1. datę wydania;
  2. imię i nazwisko dawcy krwi;
  3. numer PESEL dawcy krwi;
  4. informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

 

Uprawnienie do ulgi przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Uprawnienie przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od 26 stycznia 2021 r. również w przypadku oddania co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydane zaświadczenie, potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14 marca 2020 r. (dzień głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Do nowych uprawnień honorowego dawcy krwi donacje liczone są od 14 marca 2020 r.

Oznacza to, że uprawnienie do ulgi 33% przysługuje przez 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia albo do 26 lipca 2021 r. – jeżeli zaświadczenie potwierdzające 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 było wydane przed 26 stycznia 2021 r.

Kategoria: