KM-35

 

Z oferty KM-35 mogą skorzystać:

1)   dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia, nie posiadające uprawnień do ulgi ustawowej;

2)   osoby, które ukończyły 60 lat.

Oferta dotyczy biletów:

1)   jednorazowych;

2)   strefowych czasowych KM;

3)   okresowych imiennych uprawniających do wielokrotnych przejazdów:

a)    strefowych KM (miesięcznych, kwartalnych),

b)   odcinkowych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych);

4)   sieciowych imiennych KM:

a)  dobowych KM,

b)   3-dniowych KM,

c)    miesięcznych,

d)   kwartalnych,

e)    rocznych.

Ulga 35% nie dotyczy opłat za bilety wg ofert/taryf specjalnych podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Warunki oferty § 32 Taryfy Przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) –
z uwzględnieniem zmiany nr 1, obowiązującej od 1 stycznia 2014 r.

Kategoria: